Ontwerpbestemmingsplan ‘Woeziksestraat 416, Wijchen’, gemeente Wijchen

Ontwerpbestemmingsplan Woeziksestraat 416, Wijchen

Burgemeester en wethouders van WIJCHEN maken bekend dat voor iedereen het ontwerpbestemmingsplan ‘Woeziksestraat 416, Wijchen’ ter inzage ligt. Het plan voorziet in het saneren van de voormalige bedrijfsbebouwing en bedrijfswoning, waarna er een burgerwoning wordt teruggebouwd. In het kader van de functieverandering regeling wordt daarnaast een extra vrijstaande woning gerealiseerd op het perceel naast de terug te bouwen burgerwoning.Het plangebied ligt aan de Woeziksestraat 416 te Wijchen.

Ter inzage

De schriftelijke stukken behorende bij het ontwerpbestemmingsplan zijn op afspraak in te zien bij de balie Bouwen en Leefomgeving in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers zijn voor het maken van een afspraak telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 088 432 70 00 of per e-mail via bouwenenleefomgeving@drutenwijchen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BGBWoeziksestr416-OW01.

Zienswijze

De termijn voor het indienen van een zienswijze bedraagt zes weken en deze vangt aan op 17 november 2022. Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de medewerkers van de balie Bouwen en Leefomgeving.

Kostenverhaal

In verband met het ontwerp bestemmingsplan ‘Woeziksestraat 416, Wijchen’ gaat de gemeente een overeenkomst met de initiatiefnemer aan. Vanwege deze overeenkomst wordt er geen exploitatieplan vastgesteld. Tegen deze overeenkomst staat geen bezwaar en beroep open.

Wijchen, 16 november 2022

Burgemeester en wethouders van Wijchen

mevrouw M. van Beek, burgemeester

drs. R. Boer, secretaris

Naar boven