Ontwerpbesluit - nabij  Veldpostpark 1, Badhoevedorp - het aanleggen van een ondergrondse parkeervoorziening

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer bekend dat zij een ontwerpbeschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en een besluit tot het weigeren van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage heeft gelegd.

De ontwerpbeschikking omgevingsvergunning betreft het voornemen tot het aanleggen van een ondergrondse parkeervoorziening op de locatie, met het kadastrale perceel, gemeente Haarlemmermeer, sectie AI en perceelnummer 205, nabij Veldpostpark 1 te Badhoevedorp te weigeren.

De ontwerpverklaring van geen bedenkingen is geweigerd door de gemeenteraad van de Haarlemmermeer.

Aanvrager: Kennemerland Beheer B.V.

Zaaknummer: 10521602

Inzage

De ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken en het besluit tot het weigeren van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken (digitaal) ter inzage op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij de gemeente Haarlemmermeer, gemeentekantoor Beukenhorst, Taurusavenue 100 te Hoofddorp (op afspraak via 0900-1852).

Zienswijzen

Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (inclusief het daarvan deel uitmakende besluit tot het weigeren van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen) naar voren brengen via dit webformulier. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Ebbehout 31, 1507 EA, Zaandam.

Heeft u een vraag over deze zaak of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Naar aanleiding van recente uitspraken van de rechter wijzen wij op het volgende: Als u belanghebbende bent bij deze beschikking kunt u ook beroep instellen als u geen zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp van deze beschikking. Het indienen van een zienswijze is wel aan te bevelen, zodat wij uw zienswijze kunnen betrekken bij de definitieve beschikking. Als u geen belanghebbende bent bij deze beschikking kunt u alleen beroep instellen tegen de uiteindelijke beschikking als u een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp van deze beschikking. Tegen het besluit tot het weigeren van de verklaring van geen bedenkingen als zodanig is geen rechtstreeks beroep mogelijk. De inhoud van deze beschikking wordt verwerkt in de geweigerde omgevingsvergunning, waartegen reeds beroep open staat.

Alle stukken inzien?

Kijk op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om alle gepubliceerde documenten in te zien. Klik hier voor de directe link naar de publicatie.

Naar boven