Gemeente Opmeer

 

Een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening – Wijzigingsplan Driestedenweg 35, De Weere, gelegen aan de Driestedenweg 35 in de Weere en ter inzagelegging van de zakelijke beschrijving in overeenstemming met artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro).

Op 20 oktober 2022 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opmeer de anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening aangegaan, voor het wijzigen van de agrarische bestemming naar wonen, met betrekking tot het perceel kadastraal bekend Sectie W, nummer 1012, kadastraal bekend als terrein (grasland).

 

1.1 Zakelijke beschrijving

Deze overeenkomst is met de initiatiefnemers aangegaan voor het wijzigingsplan voor de Driestedenweg 35, een plan dat voorziet in het wijzigen van de agrarische bestemming naar een woonbestemming op het perceel aan de Driestedenweg 35 in de Weere.

 

1.2 Zakelijke inhoud

Hieronder staat een korte weergave van de zakelijke inhoud van de overeenkomst;

 

  • 1.

    - De gemeente neemt de inspanningsverplichting op zich om een planologisch besluit te nemen dat de verwezenlijking van het Project mogelijk maakt onder de in de Overeenkomst vastgelegde voorwaarden.

  • 2.

    - Partijen zijn tot overeenstemming gekomen ten aanzien van het verplichte kostenverhaal, welke overeenstemming zij in onderhavige Overeenkomst hebben vastgelegd.

     

1.3 Geen zienswijzen, bezwaar, beroep

Het is niet mogelijk om tegen deze overeenkomst zienswijzen, bezwaar of beroep in te dienen.

 

1.4 Vragen

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via e-mail vergunningen@opmeer.nl en/of gemeente@opmeer.nl

 

Naar boven