DELEGATIEPLAN Omgevingsplan “Buitengebied Borsele 2018, gedeelte Postweg 11, 2022”

Burgemeester en wethouders van Borsele maken, in het kader van artikel 3.9a, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening, het volgende bekend. Bij besluit 1 november 2022 hebben wij het delegatieplan “Omgevingsplan Buitengebied Borsele 2018, gedeelte Postweg 11, 2022” vastgesteld. Vanaf 10 november 2022 ligt het besluit samen met het vastgestelde delegatieplan voor iedereen ter inzage.

Inhoud

Dit delegatieplan voorziet in een planologisch-juridisch regeling waardoor de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing op het perceel Postweg 11 in Lewedorp voor woondoeleinden mag worden gebruikt.Inzage

Het delegatieplan en het vaststellingsbesluit zijn vanaf 10 november 2022 voor iedereen te raadplegen via http://borsele.crotec-omgevingsplan.nl/. Deze digitale raadpleegomgeving is ook te benaderen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0654.OPBGBPW112022-0002.

Daarnaast ligt het besluit samen met het delegatieplan ter inzage in het gemeentehuis, Stenevate 10 in Heinkenszand. Het gemeentehuis is voor het inzien van stukken geopend van maandag t/m donderdag van 08:30 – 12:00 uur en van 13:00 – 15:30 uur en vrijdagochtend van 08:30 – 12:00 uur. Wij vragen u om voor het inzien van stukken van tevoren telefonisch een afspraak te maken wanneer u de stukken in wilt zien, zodat deze alvast voor u kunnen worden klaargelegd. U kunt daarvoor contact opnemen met de afdeling Informatiebeheer en Ondersteuning via het algemene telefoonnummer 0113-238383.

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling van een delegatieplan kan een belanghebbende schriftelijk beroep instellen. U kunt van 11 november t/m 22 december 2022 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld en een spoedeisend belang heeft, kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding delegatieplan

Het besluit tot vaststelling van het delegatieplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Heinkenszand, 9 november 2022

 

Naar boven