Gemeente Zeist – Terinzagelegging ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, Bestemmingsplan ‘Sortie 16 Zeist’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist maken bekend dat het ontwerpbesluit hogere waarden voor het bestemmingsplan ‘Sortie 16 Zeist’ en de bijbehorende stukken van donderdag 10 november 2022 tot en met woensdag 21 december 2022 ter inzage liggen.

Doel besluit hogere waarden

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van maximaal 200 woningen op het oorspronkelijk tot de buitenplaats Sterrenberg behorende gebied Sortie 16 in Zeist. Omdat binnen het bestemmingsplan nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen worden gerealiseerd, moet het plan aan de Wet geluidhinder voldoen. Hiervoor is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting op de gevels. Uit dit onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de gevels van woningen binnen het plangebied, vanwege het wegverkeer op de Amersfoortseweg (N237), hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde die vanuit de Wet geluidhinder moet worden nagestreefd. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde en hogere waarden toe te staan op de gevels van de woningen. Het college van burgemeester en wethouders wil voor het plan gebruik maken van deze mogelijkheid en heeft het ontwerp van het besluit hogere waarden opgesteld.

Inzien stukken

Het ontwerpbesluit hogere waarden en de bijbehorende stukken kunt u binnen de genoemde termijn digitaal raadplegen via www.zeist.nl/bestemmingsplannen of op afspraak inzien bij de gemeente Zeist, Publiekshal aan Het Rond 1 in Zeist.

Zienswijze

Op grond van de Wet geluidhinder kunnen belanghebbenden binnen de genoemde termijn zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hogere waarden indienen.

Bent u belanghebbende? En bent u het niet eens met dit ontwerpbesluit? Dan kunt u een gemotiveerde brief hierover sturen aan: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist, p/a Omgevingsdienst Regio Utrecht, Postbus 13101, 3507 LC Utrecht, onder duidelijke vermelding van uw naam, uw adres en zaaknummer Z/22/196587.

Meer informatie

Voor meer informatie: Omgevingsdienst regio Utrecht, telefoon (088) 022 50 00.

Naar boven