Nadere regels subsidie herstel & innovatie culturele infrastructuur Medemblik 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik;

 

gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Medemblik,

 

overwegende dat:

 • -

  de culturele infrastructuur bestaat uit (amateur) culturele organisaties met en zonder subsidie en privaat gefinancierde culturele ondernemingen, die mede door hun onderlinge verbondenheid bepalend zijn voor het cultuuraanbod;

 • -

  het gewenst is om, gezien de financiële schade die de corona crisis de culturele sector heeft toegebracht, de culturele infrastructuur van de gemeente Medemblik een mogelijkheid te bieden voor herstel en innovatie;

 • -

  de steun verenigbaar kan worden verklaard met de interne markt met toepassing van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (Verordening EU nr.651/2014);

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvraag: schriftelijk verzoek aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik om verlening van subsidie ingevolgde deze nadere regels;

 • b.

  algemene subsidieverordening: algemene subsidieverordening Medemblik, afgekort: ASV;

 • c.

  amateur culturele organisatie: een stichting of vereniging, gericht op het uitoefenen of samen beleven van één of meerdere vormen van kunst en cultuur, zonder personeel in dienst, hoofdzakelijk gerund door vrijwilligers en gevestigd in de gemeente Medemblik;

 • d.

  culturele organisatie: een stichting of vereniging, die is gevestigd in gemeente Medemblik en op basis van statuten zijn kernactiviteiten ontleent aan één of meer kunst- en cultuurdisciplines, en artistiek-inhoudelijke (met inbegrip van cultuureducatie) publieksactiviteiten organiseert;

 • e.

  privaat gefinancierde culturele onderneming: een onderneming, die is gevestigd in de gemeente Medemblik en die, al dan niet met winstoogmerk, voor het structureel uitvoeren van culturele activiteiten niet afhankelijk is van publieke middelen.

 • f.

  culturele makers: inwoners van de gemeente Medemblik die op professionele basis een bepaalde kunstvorm beoefenen en daartoe een professionele opleiding hebben afgerond of op basis van ervaring de noodzakelijke culturele competenties hebben opgebouwd.

Artikel 2 Doel subsidieregeling

Het doel van de subsidieregeling is om door middel van het verstrekken van eenmalige subsidies, de lokale culturele infrastructuur ruimte te bieden om initiatieven te ontplooien die bijdragen aan herstel en/of innovatie tijdens of na de coronacrisis. Ook biedt de regeling ruimte voor culturele creatieve projecten, die speciaal in deze tijden van corona een positieve bijdrage leveren aan de culturele sector zelf en aan inwoners en bezoekers van de gemeente Medemblik.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten en doelgroepen

Een subsidie vanuit deze regeling kan worden verleend voor:

Spoor 1: initiatieven ten behoeve van herstel en innovatie

 • -

  Het college kan eenmalig subsidie verlenen voor initiatieven die bijdragen aan het herstel, de ontwikkeling, transformatie of het vergroten van de weerbaarheid van (amateur) culturele organisaties en privaat gefinancierde culturele ondernemingen. Dat kan variëren van een online aanbod, een vernieuwde website of marketingcampagne voor extra bezoekers of nieuwe leden tot investeringen in materiaal (niet zijnde bouwkundige aanpassingen / investeringen in gebouwen).

Spoor 2: culturele creatieve projecten

 • -

  Het college kan een eenmalige subsidie verlenen voor projecten die een positieve bijdrage leveren aan de culturele sector van Medemblik én aan inwoners van en bezoekers aan de gemeente Medemblik. Een belangrijke voorwaarde voor deze initiatieven is samenwerking. Niet alleen tussen (amateur) culturele organisaties en/of privaat gefinancierde culturele ondernemingen maar wellicht ook met horeca, winkeliers en andere ondernemers, en bij voorkeur met culturele makers.

Artikel 4 Toetsingscriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • a.

  Spoor 1: De aanvrager overtuigt in de noodzaak om te herstellen en/of te innoveren om voorbereid te zijn op de toekomst tijdens en na de coronacrisis. De beoordeling van het perspectief (meerwaarde op langere termijn) is hierbij van belang.

 • b.

  Spoor 2: De aanvrager overtuigt in de waarde van het project (activiteit of evenement) passend in de dan geldende coronamaatregelen. Waarbij het betrekken van culturele makers de voorkeur heeft. Het initiatief past niet binnen het reguliere subsidieprogramma van de gemeente. Het betreft een project wat anders (zonder deze subsidieregeling) niet mogelijk was geweest.

Artikel 5 De hoogte van de subsidie

De hoogte van de te verlenen subsidie bedraagt maximaal 70% van de ingediende begroting met een maximum van € 25.000,-. Minimaal 30% bestaat uit cofinanciering of eigen bijdrage. Dat mag ook in de vorm van (vrijwillige) inzet uren.

Artikel 6 Subsidieaanvraag

 • 1.

  Bij een aanvraag voor subsidie maakt de aanvrager gebruik van een bij deze nadere regels behorend, volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.

 • 2.

  Subsidieaanvragen moeten uiterlijk 31 december 2022 zijn ingediend.

 • 3.

  Het college van B&W beslist binnen 4 weken.

 • 4.

  Behandeling van aanvragen vindt plaats op volgorde van ontvangst.

 • 5.

  Aanvragen die op dezelfde dag binnen komen en waarbij bij honorering het beschikbare budget wordt overschreden, worden in volgorde van het tijdstip van ontvangst in behandeling genomen.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Het college kan een subsidie weigeren te verlenen indien:

 • a.

  de aanvrager onvoldoende motiveert op welke manier de activiteit een bijdrage levert aan de doelen uit deze subsidieregeling;

 • b.

  geen sprake is van een redelijke verhouding tussen de kosten en de bestedingen;

 • c.

  de aanvrager ook zonder subsidie over voldoende gelden, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden, kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag volgende op de dag van bekendmaking.

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Nadere regels subsidie herstel & innovatie culturele infrastructuur Medemblik 2022’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik op 25 januari 2022.

De secretaris,

De burgemeester,

Naar boven