Gemeente De Fryske Marren – intrekken twee stuks omgevingsvergunningen – Oudemirdum, Fonteinwei 12 15: intrekken aanbouw recreatiewoning (OV 20220561 en OV 20220605)

Op grond van artikel 2.33, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan een omgevingsvergunning worden ingetrokken, ondermeer als de vergunninghouder daarom heeft verzocht.

Deze twee stuks omgevingsvergunningen (ingediend 29 augustus 2022 en 16 september 2022) zijn ingetrokken en deze besluiten zijn per 3 november 2022 verzonden.

Tegen het besluit tot intrekken van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

 

Naar boven