Wijziging van het Uitvoeringsbesluit parkeerverordening en Verordening parkeerbelastingen

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda;

 

gelezen het voorstel van 29 oktober 2020;

 

gelet op artikel 2 van de Parkeerverordening 2012 en artikel 8 van de Verordening parkeerbelastingen 2020, versie 1 maart 2020;

 

besluit tot:

 

Wijziging van het Uitvoeringsbesluit parkeerverordening en Verordening parkeerbelastingen

Artikel I  

Artikel 1 van het Uitvoeringsbesluit parkeerverordening en Verordening parkeerbelastingen wordt als volgt gewijzigd:

 

A

 

Onder Sector 1 (onderdeel 1A) vervallen de plaatsen Groeneweg 34 t/m 82 (even), 31 t/m 91 (oneven), Molenwerf, Spieringstraat 2a t/m 18 (even), 1 t/m 101 (oneven) en Willem Vroesenplein.

 

B

 

Onder Sector 1 (onderdeel 1B) worden de volgende plaatsen toegevoegd:

Groeneweg 34 t/m 82 (even) en 31 t/m 91 (oneven)

Molenwerf

Spieringstraat 2a t/m 18 (even) en 1 t/m 101 (oneven)

Willem Vroesenplein

 

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus besloten in de vergadering van 3 november 2020.

Burgemeester en wethouders van Gouda,

de secretaris,

dr. E.M. Branderhorst

de burgemeester,

mr. drs. P. Verhoeve

Naar boven