Gemeente Opmeer Verkeersbesluit Gehandicaptenparkeerplaats Graaf Florisstraat te Hoogwoud

Z22003861

Burgemeester en Wethouders van Opmeer hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats in te stellen bij Graaf Florisstraat 4b te Hoogwoud.

Inleiding

Bij schrijven van 31 oktober 2022 is door de bewoner van Graaf Florisstraat 4b een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aangevraagd.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Op grond van artikel 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer moet het verkeersbesluit vermelden welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit.

Op grond van artikel 26 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 mag op een gehandicaptenparkeerplaats met reservering voor een bepaald voertuig uitsluitend geparkeerd worden door dat voertuig.

Met het verkeersbesluit wordt beoogd.

 • -

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • -

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

Het is gewenst om een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te stellen daar de aanvrager beschikt over een gehandicaptenparkeerkaart type passagier, maar in verband met progresief ziektebeeld direct zorg nodig heeft en in de nabijheid van de gevraagde locatie woont.

 

 

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente tot het besluit gekomen om bij Graaf Florisstraat 4b te Hoogwoud een gehandicaptenparkeerplaats in te stellen door plaatsing van het bord E06 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord en het parkeren op deze plaats uitsluitend toe te staan aan het voertuig met het op het onderbord vermelde kenteken.

Opmeer, 31-10-2022

Burgemeester en wethouders van gemeente Opmeer

Namens deze,

P.R. Duinker

Hoofd afdeling Realisatie en Beheer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: het college van Burgemeester en wethouders van Opmeer, Klaproos 1, 1716 VS Opmeer.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

 • a.

  naam en adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.

Naar boven