Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Opmeer 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opmeer,

 

Gelet op:

 • -

  Titel 4:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Artikel 35 Participatiewet;

 • -

  Beleidsregels bijzondere bijstand Opmeer 2020;

Overwegende dat:

 • -

  het kabinet op 10 december 2021 heeft besloten over te gaan tot het mogelijk maken van een uitkering van eenmalige energietoeslag aan alle huishoudens met een laag inkomen;

 • -

  het kabinet begin juli de wijziging in artikel 35 Participatiewet heeft aangekondigd;

 • -

  artikel 35 Participatiewet op 26 augustus 2022 formeel is gewijzigd;

 • -

  het college het wenselijk vindt om huishoudens met een laag komen die het financieel extra zwaar hebben (extra) te kunnen voorzien van een eenmalige energietoeslag;

 • -

  het wenselijk is om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag;

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel beleidsregels vast te stellen als aanvulling op de beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Opmeer 2020.

 • -

  De beleidsregels eenmalige energietoeslag Opmeer 2022, vastgesteld op 3 mei 2022 te laten vervallen;

besluit vast te stellen de Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Opmeer, ingaande met terugwerkende kracht per 15 maart 2022.

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder;

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opmeer;

 • c.

  huishouden: het totaal van personen, bedoeld in artikel 3, 4 en 19a van de Participatiewet, die op eenzelfde adres staan ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP);

 • d.

  inkomen: het totaal van inkomen zoals bedoeld in artikel 11 en artikel 12 lid 2 van de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Opmeer 2020.

 • e.

  peildatum: 15 maart 2022 of datum van aanvraag.

Artikel 2. Doelgroep eenmalige energietoeslag

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag van € 1.300,- is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

Artikel 3. Vaststellen van het inkomen

 • 1.

  In afwijking van artikel 11 en artikel 12 lid 2 worden heffingskortingen niet meegerekend bij het inkomen;

 • 2.

  In de berekening dient het vakantiegeld te worden meegenomen. De hoogte van het vakantiegeld wordt vastgesteld conform artikel 11 van de Regeling Participatiewet.

 • 3.

  In de berekening van het inkomen van een alleenstaande ouder dient uitgegaan te worden van de norm voor alleenstaanden plus de alleenstaande ouderkop.

 • 4.

  Indien de alleenstaande, de alleenstaande ouder of een van de echtgenoten de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, wordt een in de vorm van een periodieke uitkering ontvangen particuliere oudedagsvoorziening buiten beschouwing gelaten tot een bedrag zoals genoemd in artikel 33, lid 5 van de wet:

  • a.

   voor een alleenstaande en een alleenstaande ouder: € 21,50 per kalendermaand;

  • b.

   voor de gehuwden tezamen: € 43,00 per kalendermaand.

 • 5.

  De kostendelersnorm, zoals bedoeld in artikel 22a van de wet, wordt niet toegepast in deze beleidsregel.

 • 6.

  Uitgegaan wordt van het actuele maandinkomen (op peildatum) en dit inkomen wordt omgerekend naar een jaarinkomen. Alleen bij bijzondere omstandigheden kan hier van afgeweken worden.

 • 7.

  Een huishouden heeft een laag inkomen als op de peildatum het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm.

Artikel 4. Het huishouden

 • 1.

  De energietoeslag wordt eenmalig toegekend per huishouden aan de inwoner die het eerst de toeslag ambtshalve krijgt toegekend of die als eerst een aanvraag doet.

 • 2.

  De inwoner, zoals bedoeld in artikel 2 en artikel 3, staat ingeschreven in de BRP op het adres waar de toeslag op aangevraagd wordt én heeft energiekosten.

 • 3.

  Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000; of

  • c.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

Artikel 5. Ambtshalve toekenning

Huishoudens die voldoen aan de omschrijving van artikelen 2 tot en met 4 en die op 28 april 2022:

 • a.

  algemene bijstand ontvangen; of

 • b.

  een uitkering ontvangen op grond van de IOAW, IOAZ of BBZ 2004; of

 • c.

  een uitkering ontvangen op grond van artikel 47a van de wet; of

 • d.

  tussen 1 januari 2022 en 28 april 2022 recht heeft op een individuele inkomenstoeslag en/of gebruik maakt van het Doe mee - fonds zoals bedoeld in artikel 33 van de beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Opmeer 2020 ontvangen een ambtshalve toekenning van de eenmalige energietoeslag. Zij hoeven hiervoor geen aanvraag in te dienen.

 • e.

  Huishoudens van wie de aanvraag van de eenmalige energietoeslag al is afgehandeld, ontvangen van de gemeente ambtshalve een nabetaling van € 500 bovenop de eerder uitbetaalde eenmalige energietoeslag. Zij hoeven hiervoor niets te doen.

Artikel 6. Aanvraag eenmalige energietoeslag

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag kunnen met terugwerkende kracht tot 15 maart 2022 éénmalig een aanvraag indienen.

 • 2.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 30 juni 2023.

 • 3.

  Een verzoek voor de eenmalige energietoeslag wordt ingediend middels een door het college vastgesteld formulier.

 • 4.

  Bij de aanvraag worden in ieder geval een kopie ID bewijs, bewijsstukken van het inkomen en het bankrekeningnummer overlegd.

Artikel 7. Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 8. Inwerkingtreding, duur beleidsregels en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op de dag na de publicatie en hebben een terugwerkende kracht tot 15 maart 2022.

 • 2.

  De beleidsregels vervallen op 1 juli 2023.

 • 3.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Opmeer 2022

Aldus vastgesteld op 18 oktober 2022,

Het college van burgemeester en wethouders van Opmeer,

M.A.S. Winder

Gemeentesecretaris

G.J. van den Hengel

Burgemeester

Naar boven