VERKEERSBESLUIT Nummer 1502563 Onderwerp: Laadpaalvoorziening Vormerijstraat 46 Gaanderen

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DOETINCHEM,

 

gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens, en het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Doetinchem 2021,

 

 

OVERWEGENDE:

 

dat krachtens artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 verkeersmaatregelen genomen worden:

 het in stand houden van de weg;

 het bevorderen van een doelmatig of zuinig energieverbruik;

 ter voorkoming of beperking van de door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

 

dat de Vormerijstraat in beheer en in eigendom is bij de gemeente Doetinchem;

 

dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit te nemen;

 

dat de aanschaf en het gebruik van elektrische voertuigen in Nederland aan het toenemen is;

 

dat een (logisch) gevolg hiervan is dat de vraag naar oplaadfaciliteiten voor elektrische voertuigen toeneemt;

 

dat particulieren en/of bedrijven die willen beschikken over een oplaadpunt op of aan de openbare weg hiertoe een aanvraag kunnen indienen bij de aanbieder van de oplaadinfrastructuur, die deze aanvraag op zijn beurt ter toetsing voorlegt aan de gemeente;

 

de gemeente graag medewerking verleent aan het realiseren van het aangevraagde oplaadpunt indien de aangevraagde locatie voldoet aan de eisen zoals die geformuleerd zijn in “Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen” van de gemeente Doetinchem;

 

dat het plaatsen van oplaadpunten past binnen zowel de duurzaamheidsambities van de gemeente;

 

dat de gemeente aanvragen heeft ontvangen tot het realiseren van een oplaadpunt voor elektrische auto’s;

 

dat het in deze gaat om aanvragen voor de Vormerijstraat te Gaanderen bij huisnummer 46;

 

 

 

 

dat de gemeente bovengenoemde aangevraagde locatie heeft getoetst aan de criteria zoals die opgenomen zijn in de beleidsregels van de gemeente, waarvan de belangrijkste zijn:

 dat de aangevraagde locatie goed vindbaar en zichtbaar is;

 dat het betreffende oplaadpunt door de ligging door meerdere gebruikers gedeeld kan worden;

 dat er geen ander oplaadpunt of oplaadinfrastructuur aanwezig is op eigen terrein van de aanvrager dan wel binnen een straal van hemelsbreed 200 meter van de aangevraagde locatie;

 dat de aangevraagde locatie moet beschikken over de ruimte om – naargelang de

behoefte – twee of meer elektrische auto’s te kunnen bedienen;

 

dat de gemeente op basis hiervan haar goedkeuring verleent aan de aangevraagde locaties;

 

dat het instellen van deze maatregel naar verwachting niet zal leiden tot onoverkomelijke

parkeerproblemen in de directe omgeving van het oplaadpunt, aangezien de bestuurder(s) die van de oplaadpunten gebruik gaan maken in de huidige situatie reeds in (de omgeving van) de betreffende straten parkeren;

 

dat deze maatregel zal worden ondersteund door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type E8o (parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische voertuigen) met onderbord OB504 zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

dat conform het bepaalde in artikel 24 van het BABW met betrekking tot dit verkeersbesluit overleg is gevoerd met de Politie, district Noord- en Oost-Gelderland en de politie met dit besluit kan instemmen;

 

dat de bekendmaking van de terinzagelegging van dit besluit met de daarop betrekking hebbende stukken wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad;

 

BESLUITEN

 

op grond van vorenstaande overwegingen om:

1. aan de Vormerijstraat ter hoogte van huisnummer 46 twee parkeervakken in te richten als parkeergelegenheid voor elektrische voertuigen en deze maatregel te ondersteunen door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type E8o (parkeergelegenheid bestemd voor elektrische voertuigen) met onderbord OB504 zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

2. een en ander als weergegeven in de bij dit besluit gevoegde situatietekening met nummer 21782;

3. dit besluit bekend te maken door publicatie in het Gemeenteblad.

MEDEDELINGEN

 

Tegen dit verkeersbesluit kunnen:

1. belanghebbenden die zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht en

2. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht

binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit verkeersbesluit (dus ten en met vrijdag 18 maart 2022) tegen dit verkeersbesluit een gemotiveerd beroepschrift indienen.

 

Dit kan bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM te ARNHEM. Tegelijk met het indienen van een beroepschrift kan aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM te ARNHEM, een voorlopige voorziening worden gevraagd. Er is griffierecht verschuldigd.

 

Nadere informatie is verkrijgbaar bij de gemeentewinkel, telefoonnummer 0314-377 377.

 

 

AFSCHRIFTEN

 

Een afschrift van dit verkeersbesluit is verzonden aan:

de Politie, district Noord- en Oost-Gelderland.

 

Doetinchem, 2 februari 2022

B.H.W. Lubbers

manager

Naar boven