Gemeente Zwartewaterland – ter inzage PlanMER ‘Uitbreidingen bedrijventerrein Zevenhont Genemuiden’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland maken op grond van artikel 7.10 Wet milieubeheer (Wm) bekend dat met ingang van donderdag 6 januari tot en met woensdag 16 februari de planMER ‘Uitbreidingen Zevenhont’ en de daarop betrekking hebbende stukken voor eenieder ter inzage ligt.

 

PlanMER

Om alle mogelijke milieugevolgen van de uitbreidingen Zevenhont vroegtijdig te onderzoeken en in beeld te brengen is er een gecombineerde plan- en projectMER opgesteld. Deze planMER is tevens als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan Zevenhont Zuid gevoegd dat ook gedurende deze periode ter inzage ligt. U kunt de Milieueffectrapportage ‘Uitbreidingen Zevenhont’ (op afspraak) inzien in het gemeentehuis in Hasselt of digitaal via www.zwartewaterland.nl/bestemmingsplannen.

 

Zienswijzen

Gedurende de hierboven genoemde periode kan door iedereen zowel een schriftelijke als een mondelinge zienswijze naar voren worden gebracht tegen de planMER.

Indien u een mondelinge zienswijze wilt indienen kunt u hiervoor bellen met 14 038 en verzoeken om een afspraak met de behandelend ambtenaar.

 

U kunt uw schriftelijke zienswijze indienen door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland, Postbus 23, 8060 AA Hasselt onder vermelding van “PlanMER Uitbreidingen bedrijventerrein Zevenhont”.

 

De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

Wij verzoeken u tevens om in uw zienswijze duidelijk aan te geven over welk hoofdstuk, welke paragraaf of welke bijlage uw opmerking gaat.

 

Naar boven