Beleidsregel eenmalige energietoeslag WIL 2022

Het college van de gemeente IJsselstein,

 

gelet op:

 

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden zelfstandige huishoudens in aanmerking kunnen komen voor de eenmalige energietoeslag;

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel aparte, tijdelijke, beleidsregels vast te stellen;

 • -

  de Participatiewet als uitgangspunt geldt in combinatie met deze aanvullende regels;

besluit de volgende beleidsregel vast te stellen:

 

Beleidsregel eenmalige energietoeslag WIL 2022

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   wet: Participatiewet;

  • b.

   college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente IJsselstein;

  • c.

   zelfstandig huishouden: alleenstaande dan wel gehuwden die financieel verantwoordelijk is/zijn voor de energiekosten;

  • d.

   partner: degene met wie de aanvrager een gezamenlijke huishouding voert in de zin van de wet;

  • e.

   inkomen: totaal van het netto maandinkomen exclusief vakantiegeld van de aanvrager en de eventuele partner;

  • f.

   peilperiode: van 1 januari tot en met 31 maart 2022;

  • g.

   referteperiode: periode van drie maanden voorafgaand aan de aanvraagdatum.

 • 2.

  De begripsbepalingen van de wet zijn op deze beleidsregel van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2 Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag 2022 is bedoeld voor zelfstandige huishoudens met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2.

  Slechts 1 persoon per zelfstandig huishouden kan de eenmalige energietoeslag 2022 ontvangen.

 • 3.

  Tot een zelfstandig huishouden wordt niet gerekend de persoon die op enig moment in de peilperiode:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanheft en onder f van de wet; of

  • b.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

Artikel 3 Voorwaarden eenmalige energietoeslag 2022

 • 1.

  Een zelfstandig huishouden (alleenstaande of gehuwden) heeft een laag inkomen als op enig moment in de peilperiode dan wel de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

Artikel 4 Ambtshalve toekenning

 • 1.

  Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

  • a.

   algemene bijstand ontvangen in de peilperiode; of

  • b.

   een uitkering ontvangen op grond van de IOAW in de peilperiode; of

  • c.

   in een MSNP traject zitten in de peilperiode; of

  • d.

   een toeslag individuele inkomenstoeslag (IIT) in 2021 hebben ontvangen; ontvangen de eenmalige energietoeslag 2022 ambtshalve uiterlijk op 15 april 2022.

 • 2.

  De ambtshalve toekenning heeft geen betrekking op een huishouden van lid 1 die:

  • a.

   jonger is dan 21 jaar; of

  • b.

   jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet Studiefinanciering 2000; of

  • c.

   voor zover bekend (een) medebewoner(s) heeft.

 • 3.

  De ambtshalve toekenning heeft geen betrekking op huishoudens die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de eenmalige energietoeslag kunnen vanaf 21 april 2022 een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvraag voor de eenmalige energietoeslag 2022 wordt bij voorkeur digitaal ingediend via www.wil-lekstroom.nl. Indien dit voor aanvrager niet mogelijk is, kan de aanvraag op papier worden ingediend.

 • 3.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 31 december 2022.

Artikel 6 Inkomen

 • 1.

  Voor het vaststellen van het inkomen wordt aangesloten bij de artikelen 31, 32 en 33 van de Participatiewet en Beleidsregels giften en schadevergoedingen WIL 2021. De kostendelersnorm is niet van toepassing.

 • 2.

  Voor het vaststellen van het inkomen uit onderneming wordt aangesloten bij het jaarinkomen van 2021.

Artikel 7 Toekenning en hoogte

 • 1.

  De hoogte van de eenmalige energietoeslag bedraagt € 1300,- per zelfstandig huishouden.

 • 2.

  De eenmalige energietoeslag wordt één keer per adres uitgekeerd.

 • 3.

  De eenmalige energietoeslag heeft betrekking op het jaar 2022.

 • 4.

  Het uitbetaalde bedrag is een betaling om niet.

 • 5.

  Indien het bedrag van de eenmalige energietoeslag na toekenning door het Rijk nogmaals wordt verhoogd, wordt het verschil automatisch aan de aanvrager nabetaald.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvraag in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 9 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 april 2022.

 • 2.

  Deze beleidsregel vervalt op 1 juli 2023.

Artikel 10 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel eenmalige energietoeslag WIL 2022.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 27 september 2022.

De secretaris,

drs. W.M. van de Werken

de burgemeester,

mr. P.J.M. van Domburg

Naar boven