Bekendmaking ontwerpbesluiten gemeentelijke coördinatieregeling: ontwerp bestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning Zevenhont Zuid Genemuiden

Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland maken bekend dat zij op 21 december 2021 hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning ‘Zevenhont Zuid’ en bijbehorende stukken.

Op grond van de gemeentelijke coördinatieregeling (artikel 3.8 en artikel 3.32 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) worden de volgende ontwerpbesluiten met ingang van 5 januari 2022 gedurende zes weken gelijktijdig ter inzage gelegd:

- het ontwerpbestemmingsplan ‘Zevenhont Zuid’; en

- de ontwerp omgevingsvergunning voor het realiseren van een tapijtfabriek;

Bij het ontwerpbestemmingsplan behoort geen exploitatieplan.

Toelichting 

Met de coördinatieregeling worden de betrokken besluiten gezamenlijk voorbereid en gelijktijdig bekendgemaakt. Ook vindt bundeling van rechtsbescherming plaats zodat een belanghebbende kan volstaan met het indienen van één beroepschrift tegen één of meer van de gecoördineerd vastgestelde besluiten.

Het bestemmingsplan voorziet naast de realisatie van een tapijtfabriek in een robuuste groene landschappelijke inpassing, de aanleg van een rotonde, de realisatie van een tijdelijk zonneveld en een fietsverbinding met de Cellemuiden.

Terinzagelegging ontwerpbesluiten

Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken is digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl :

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO

De ontwerp omgevingsvergunning is separaat op www.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst onder de Imro-code: NL.IMRO.1896.BP0073-OW01

De stukken alsmede deze publicatie zijn ook raadpleegbaar op de website van de gemeente Zwartewaterland: www.zwartewaterland.nl/bestemmingsplannen.nl

Indienen van zienswijzen

Van 6 januari 2022 tot en met 16 februari 2022 kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze op de ontwerp besluiten geven.

Schriftelijke zienswijzen (geen e-mail) op het ontwerpbestemmingsplan richt u aan de gemeenteraad van Zwartewaterland en schriftelijke zienswijzen (geen e-mail) op de ontwerp-omgevingsvergunning richt u aan Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland.

In beide gevallen is het postadres: Postbus 23, 8060 AA Hasselt. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 038.

Informatie

 

In verband met de Corona-maatregelen is het gemeentehuis niet op de gebruikelijke tijden geopend. Heeft u naar aanleiding van deze publicatie een vraag of wilt u genoemde stukken inzien, dan dient u hiervoor een afspraak te maken via telefoonnummer 14 038.

Naar boven