Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Vreeswijksestraatweg 8 te Nieuwegein

Burgemeester en wethouders van gemeente Nieuwegein maken het volgende bekend:

Besluit over omgevingsvergunning Vreeswijksestraatweg 8 te Nieuwegein

Omschrijving: het tijdelijk (tot 1 maart 2023) aanmeren van een opvangschip en het realiseren van voorzieningen ten behoeve van het schip op de kade

Kenmerk: 1043888

Datum verzending: 19 oktober 2022

Besluit: toegekend

 

Wilt u meer informatie?

U kunt een besluit opvragen bij het Omgevingsloket. Dat doet u door een verzoek te mailen aan omgevingsloket@nieuwegein.nl. Vermeld in uw mailbericht ook uw telefoonnummer en geef duidelijk aan welk besluit u wilt inzien. U krijgt dan via een antwoordmail een digitale versie van het besluit aangeboden. Als u een besluit bij het Omgevingsloket wilt inzien, kan dat alleen op afspraak. Het loket bevindt zich op de eerste etage van het Stadshuis aan het Stadsplein 1 te Nieuwegein (3431 LZ). U kunt van 08.30 uur tot 17.00 uur via ons Klant Contact Centrum, tel. 14 030, een afspraak maken.

Uitvoering van een besluit

De meeste besluiten krijgen rechtskracht vanaf het moment dat ze aan de aanvrager bekend zijn gemaakt door toezending. Het aangevraagde mag vanaf dat moment ook worden uitgevoerd.

Wilt u bezwaar indienen?

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u hiertegen in bezwaar gaan. U kunt een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders van Nieuwegein, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein. Het bezwaar moet u indienen binnen een termijn van zes weken die aanvangt op de dag nadat de gemeente het besluit aan de aanvrager heeft verzonden (de ‘datum verzending’ staat hierboven vermeld). Om bezwaar of beroep in te stellen moet u belanghebbende zijn bij het betreffende besluit. Uw bezwaarschrift bevat in ieder geval: uw naam en adres, de datum, de reden waarom u bezwaar indient en uw handtekening. Geef verder duidelijk aan om welk besluit het gaat, bijvoorbeeld door de omschrijving en het kenmerk te vermelden.

Voorlopige voorziening

Wilt u de inwerkingtreding van de vergunning tijdelijk uitstellen? Dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan alleen als u ook bezwaar instelt. U doet dit verzoek bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Kosten

Aan het instellen van bezwaar zijn geen kosten verbonden. Aan het verzoeken om een voorlopige voorziening zijn wel kosten verbonden. De informatiebalie van de Rechtbank Midden-Nederland tel: 030-2233010 of www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht/) kan u hierover informeren.

Naar boven