Omgevingsvergunning verleend en VVGB afgegeven voor natuurherstel en ontwikkel maatregelen van Meijegraslanden ten behoeve van Natura 2000 op diverse percelen tussen Meije 42 en 190 te Nieuwkoop

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend met afwijking van het bestemmingplan “Landelijk gebied Nieuwkoop” met toepassing van 2.12, lid 1, sub a, onder 3° van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) voor:

 

natuurherstel en ontwikkel maatregelen van Meijegraslanden ten behoeve van natura 2000 op diverse percelen langs de Meije tussen nummer 42 en 190 in Nieuwkoop (registratienummer W-2021-0416). De aanvraag voldeed op enkele gronden waar moeras en schraalgrasland wordt gerealiseerd niet aan het bestemmingsplan, omdat de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ het gebruik van de gronden enkel als natuur niet toe laat. Deze gronden kunnen na transformatie niet meer agrarisch gebruikt worden.

 

De gemeenteraad van nieuwkoop heeft op 13 oktober 2022 een VVGB (verklaring van geen bedenkingen) aan het college verleend voor de afwijking van het bestemmingsplan. Het raadsvoorstel en het raadsbesluit zijn als bijlagen aan de beschikking toegevoegd.

 

Ter inzage

De op het plan betrekking hebbende stukken zijn met ingang van donderdag 20 oktober 2022 gedurende zes weken digitaal raadpleegbaar als bijlage bij deze publicatie op de website www.overheid.nl. U kunt de stukken ook inzien, op afspraak, bij de balie van het Omgevingsloket in het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Teylersplein 1 in Nieuwveen. U kunt online een afspraak maken via www.nieuwkoop.nl of telefonisch via 14 0172 (geen netnummer nodig).

 

Rechtsmiddelen

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u, als belanghebbende, op grond van artikel 6:8, lid 4, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd (overeenkomstig artikel 3:44, eerste lid, sub a, van de Awb) een gemotiveerd beroepsschrift indienen: dus vanaf vrijdag 21 oktober 2022 tot en met vrijdag 2 december 2022. Een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Voor het instellen van beroep betaalt u griffierecht.

 

Het beroepschrift moet ondertekend worden en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is en de gronden van het beroep bevatten.

 

Op grond van artikel 8.81 van de Awb kan een belanghebbende die een beroepschrift heeft ingediend de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG) verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

 

Naar boven