Aanwijzingsbesluit ondergrondse glascontainers

Het college van burgemeester en wethouders van Lansingerland;

 

gelet op:

 • -

  artikel 10.26 van de Wet milieubeheer;

 • -

  artikel 4 lid 5 van de Afvalstoffenverordening Lansingerland;

 • -

  het door de gemeenteraad vastgestelde Afvalbeleid 2021-2025;

 • -

  de Openbare Uniforme Voorbereidingsprocedure uit afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht.

Overwegende dat:

 • -

  een evenredige spreiding van glascontainers in de gemeente gewenst is om voldoende capaciteit te bieden aan inwoners die glasafval willen wegdoen;

 • -

  het ontwerp locatieplan ondergrondse glascontainers 6 weken ter inzage heeft gelegen.

Besluit:

vast te stellen het navolgende aanwijzingsbesluit:

Aanwijzingsbesluit ondergrondse glascontainers;

Artikel 1  

De locaties aan te wijzen zoals opgenomen in bijlage “Definitief locatieplan glascontainers B'Hoek-Berkel-Bleiswijk 2021-2022”.

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Burgemeester en wethouders van Lansingerland

Mickel Beckers

Gemeentesecretaris

drs. Pieter van de Stadt

Burgemeester

Bijlagen

 • Tekening: Definitief locatieplan glascontainers B'Hoek-Berkel-Bleiswijk 2021-2022

Inzage

U kunt het definitief locatieplan inzien via het gemeenteblad op www.overheid.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen of een afspraak maken met vakgroep afval en schoon via telefoonnummer 14 010.

 

Beroepsclausule Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Heeft u eerder tijdig een zienswijze ingediend over het ontwerpbesluit? Dan kunt u een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in. Maakt u gebruik van internet? Dien uw beroepschrift dan in via het digitaal loket van de Raad van State. U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet. Heeft u geen internet, dan kunt u het beroepschrift opsturen naar: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak.

Bijlage 1 Tekening: Definitief locatieplan glascontainers B'Hoek-Berkel-Bleiswijk 2021-2022

 

 

 

 

Naar boven