Verordening Sociaal medische indicatie Westerveld 2022

De raad van de gemeente Westerveld

 

gelezen het voorstel van Verordening Sociaal Medische indicatie Westerveld 2022 van 27 september 2022.

 

Besluit van de raad van de gemeente Westerveld tot vaststelling van verordening voor de uitvoering van de sociaal medische indicatie van de Gemeente Westerveld.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld;

 • kinderopvangorganisatie: in het LRKP geregistreerde kinderopvang gesitueerd in de gemeente Westerveld waar kinderen van 0 tot 12 jaar worden opgevangen;

 • Wet Kinderopvang: de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

 • SMI: Sociaal medische indicatie;

 • kind: alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar in het gezin waarvoor een tegemoetkoming SMI wordt aangevraagd;

 • ouder: gezaghebbende ouder(s) of verzorger(s) van een kind woonachtig in de gemeente Westerveld;

 • passende voorziening: elke mogelijkheid om in kinderopvang te voorzien waarvan door de aanvragende ouder gebruik kan worden gemaakt, waaronder adequate kinderopvang in de informele sfeer of andere (financiële) voorzieningen, zoals onder andere peuteropvang of een indicatie voor vroeg- en voorschoolse educatie of via de aanvullende ziektekostenverzekering, een voorziening op grond van de Wet Kinderopvang of Wet maatschappelijke ondersteuning.

 • Kostprijs: Tarief zoals genoemd in Artikel 4 Besluit kinderopvangtoeslag. Indien de prijs per uur kinderopvang hoger ligt dan de maximum uurprijs, wordt in plaats van de prijs per uur kinderopvang, de maximum uurprijs in aanmerking genomen;

 • Dagdeel: een dagdeel bedraagt maximaal 4 uur.

 

Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wet Kinderopvang en de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2. Voorwaarden

Om voor kinderopvang op basis van SMI in aanmerking te komen moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  het betreffende kind of de betrokken ouder heeft een lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische beperking heeft, waardoor opvang van het kind noodzakelijk is, of;

 • b.

  er is sprake van een (medische) crisissituatie waardoor de ouder tijdelijk niet in staat is voor het kind te zorgen waardoor opvang van het kind noodzakelijk is; of;

 • c.

  kinderopvang noodzakelijk is voor een goede en gezonde ontwikkeling of de veiligheid van het kind, en:

 • d.

  De ouder of zijn of haar sociale netwerk niet in de kinderopvang kan voorzien en er geen beroep kan worden gedaan op een andere passende voorziening;

 • e.

  De ouder geeft aan op welke wijze het mogelijk is binnen de maximale termijn de kinderopvang op eigen kracht te organiseren.

Artikel 3. Aanvraag

 • 1.

  Bij een aanvraag overlegt de ouder de volgende gegevens:

 • a.

  de reden waarom kinderopvang op basis van SMI noodzakelijk wordt geacht;

 • b.

  de reden waarom niet zelf in de kinderopvang kan worden voorzien;

 • c.

  de reden waarom geen beroep kan worden gedaan op een andere passende voorziening;

 • d.

  de noodzakelijk geachte periode en uren kinderopvang op basis van SMI per week met een maximum van 4 dagdelen;

 • e.

  Op welke wijze de ouder het mogelijk maakt binnen de maximale termijn de kinderopvang op eigen kracht te organiseren.

 • 2.

  De aanvraag wordt in ieder geval voorzien van:

 • a.

  Een advies van een deskundige professional, zoals een jeugdconsulent van de gemeentelijke toegang of een jeugdverpleegkundige van de GGD Drenthe, ten aanzien van:

 • de noodzaak, alsmede de duur en de omvang van de kinderopvang op basis van SMI;

 • inzet van professionele ondersteuning van ouder om te komen tot een situatie waarin kinderopvang op basis van SMI niet meer nodig is;

 • b.

  een offerte van of contract met de kinderopvangorganisatie die de kinderopvang op basis van SMI gaat verzorgen waarin in ieder geval wordt aangegeven: het aantal uren kinderopvang per kind per week, de kostprijs per uur en de aanvangsdatum van de opvang;

 • 3.

  De aanvraag dient schriftelijk te worden ingediend, met behulp van een door het college beschikbaar gesteld formulier. Indien de aanvrager een partner heeft, wordt de aanvraag mede ondertekend door de partner.

 • 4.

  De ouder kan zich bij het indienen van de aanvraag laten ondersteunen door een gratis onafhankelijk cliëntondersteuner.

Artikel 4. Vaststellen van het recht op kinderopvang op basis van SMI

 • 1.

  Op aanvraag van de ouder stelt het college binnen 8 weken het recht op kinderopvang op basis van SMI vast;

 • 2.

  Voor het vaststellen van het recht op kinderopvang op basis van SMI, beoordeelt het college of wordt voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 2. Het college betrekt hierbij de in de aanvraag overlegde gegevens en het advies van de jeugdconsulent van de gemeentelijke toegang of van de jeugdverpleegkundige van GGD Drenthe.

Artikel 5. Vaststellen van de omvang van kinderopvang op basis van SMI

 • 1.

  Het college stelt de noodzakelijke kinderopvang op basis van SMI per week vast met een maximum van 4 dagdelen per week;

 • 2.

  Het college betrekt hierbij de in de aanvraag overlegde gegevens en het advies van de jeugdconsulent van de gemeentelijke toegang of jeugdverpleegkundige van GGD Drenthe;

 • 3.

  Indien, naast een passende voorziening, extra uren kinderopvang op basis van SMI noodzakelijk is, dan worden enkel de aanvullende uren toegekend.

Artikel 6. Vaststellen van de periode van kinderopvang op basis van SMI

 • 1.

  Het college stelt de noodzakelijke periode van kinderomvang op basis van SMI vast, met een maximum van 12 maanden gerekend vanaf de ingangsdatum;

 • 2.

  Het college betrekt hierbij de in de aanvraag overlegde gegevens en het advies van de jeugdconsulent van de gemeentelijke toegang of de jeugdverpleegkundige van GGD Drenthe;

 • 3.

  Na de vastgestelde periode vindt op aanvraag van de ouder een herbeoordeling plaats overeenkomstig deze regeling. Bij een herbeoordeling vind de aanvraag omschreven als in artikel 3 opnieuw plaats en wordt een evaluatieformulier overlegd.

 • 4.

  De maximale termijn voor kinderopvang op basis van SMI bedraagt 2 jaar.

Artikel 7. Vaststellen van de tegemoetkoming kinderopvang op basis van SMI

 • 1.

  Het college verleent een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang op basis van de in de beschikking vastgestelde noodzakelijke aantal uren kinderopvang en de bij de aanvraag overlegde offerte of contract van de kinderopvangorganisatie dat de kinderopvang gaat verzorgen.

Artikel 8. Betaling

 • 1.

  De tegemoetkoming wordt door de gemeente maandelijks achteraf betaald aan de kinderopvangorganisatie die de kinderopvang gaat verzorgen op basis van een factuur;

 • 2.

  Het resterende bedrag wordt door de ouder zelf betaald aan de kinderopvangorganisatie.

Artikel 9. Hardheidsclausule

 • 1.

  In bijzondere gevallen wanneer deze regeling niet voldoet kan het college beslissen om af te wijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: verordening sociaal medische indicatie Westerveld 2022.

 

 

De griffier,

R. Weernekers

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 maart 2022.

De voorzitter,

H. Jager

Naar boven