Rectificatie: Wijziging straatnaamgeving Verzetstrijdersplantsoen

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 2 van de ‘Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Valkenswaard’,

 

b e s l u i t e n

de volgende gewijzigde naam vast te stellen:

‘Verzetstrijdersplantsoen’

 

overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening.

Valkenswaard, 4 oktober 2022

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,

secretaris,

drs. W.J.S.A. Weeterings MBA

burgemeester,

drs. A.B.A.M. Ederveen

 

Het straatnaambesluit met situatietekening is van 13 oktober 2022 t/m 23 november 2022 in te zien via www.valkenswaard.nl/bekendmakingen.

 

Als u niet over een computer beschikt, kunt u de stukken inzien via de digitale schermen in de hal van het gemeentehuis aan de Hofnar 15 in Valkenswaard. Verder staan er computers in de bibliotheek aan de Hofnar 12 in Valkenswaard en het café van ontmoetingscentrum De Belleman aan het Bruninckxdal 2 in Dommelen, waarmee u de stukken kunt inzien op www.valkenswaard.nl. In het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft, kunt u de stukken inzien via de digitale informatiezuil in de hal.

 

Bezwaar maken

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is gepubliceerd een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 10100, 5550 GA te Valkenswaard. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

 

U kunt het bezwaarschrift ook digitaal indienen. Ga hiervoor naar www.valkenswaard.nl/bezwaar. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

 

Belanghebbenden kunnen wegens een spoedeisend belang een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Aan het indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.

 

Naar boven