Gemeente De Bilt – Voorgenomen verkoop van onroerende zaken door de gemeente De Bilt aan Woonstichting SSW

 

 

De gemeente De Bilt geeft hierbij kennis van haar voornemen tot verkoop van een aantal onroerende zaken in het project Nobelkwartier in De Bilt aan Woonstichting SSW ten behoeve van de ontwikkeling van woningen in het sociale en middenhuursegment. Het plangebied en de betreffende onroerende zaken zijn gelegen langs de, Alfred Nobellaan, Henri Dunantplein, Martin Luther Kingweg en de Asserweg in De Bilt zoals nader aangeduid op de bij deze publicatie bijgevoegde tekening.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

 

Enige serieuze gegadigde

De gemeente DE BILT is van mening dat Woonstichting SSW, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30039328, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar zelfstandig bevoegd bestuurder de heer mr. Dr. D. Visser, op grond van het Didam-arrest 26 november 2021 (rechtsoverweging 3.1.6) de enige serieuze gegadigde is om de voormelde bij de gemeente in eigendom zijnde onroerende zaken te kopen op basis van een nader te sluiten koopovereenkomst.

 

Criteria

De gemeente voert hiertoe de navolgende objectieve, toetsbare en redelijke criteria aan:

1. De gemeente is volledig eigenaar van het plangebied.

2. Op 28 januari 2021 zijn de ruimtelijke randvoorwaarden voor het Nobelkwartier door de gemeente vastgesteld met daarin een woningbouwprogramma die gedeeltelijk bestaat uit sociale en middenhuur.

3. Het te realiseren plan voorziet in generieke sociale woningbouw. Zodat er een toegelaten instelling gewenst is die deze doelgroep bedient.

4. Woonstichting SSW is als corporatie actief in de gemeente De Bilt, waaronder kern De Bilt en is uitsluitend actief op het gebied van volkshuisvesting. Als Biltse corporatie zet de woonstichting zich in voor mensen die op grond van hun inkomen of persoonlijke situatie niet op eigen kracht kunnen voorzien in woonruimte. Dat doet de woonstichting door betaalbare huurwoningen aan te bieden.

5. Woonstichting SSW is een op basis van de volkshuisvestingswet- en regelgeving aangewezen toegelaten instelling, welke onder extern (overheids-)toezicht staan ter zake de uitvoering van hun wettelijke volkshuisvestingstaken.

6. Conform de prestatieafspraken 2022 zijn gemeente De Bilt en Woonstichting SSW elkaars primaire partners als het gaat om het realiseren van sociale woningbouw in gemeente De Bilt.

7. De te realiseren huursegmenten sociale en middenhuur zijn in dit bouwplan met elkaar verweven. De middenhuurwoningen komen samen met sociale huurwoningen terecht in hetzelfde te bouwen appartementencomplex, namelijk blok 2&3, zodanig dat het technisch en fysiek één onafscheidelijk geheel is.

8. Op grond van de Nationale Woon- en Bouwagenda (blz. 21) maart 2022 en het Rapport Nationale Prestatieafspraken Corporatiesector (blz. 5) juni 2022, woningbouwcorporaties een rol hebben in het realiseren van middenhuur.

9. Conform de Verordening doelgroepen woningbouw gemeente De Bilt 2022 dienen de te realiseren huurwoningen gedurende 30 jaar voor sociale huur en 20 jaar voor middenhuur beschikbaar te zijn voor de doelgroep.

10. Conform de Verordening doelgroepen woningbouw gemeente De Bilt 2022 dienen de te realiseren huurwoningen voor sociale huur tenminste een woonoppervlakte van 60 m² gebruiksoppervlakte en voor middenhuur tenminste een woonoppervlakte van 75 m² gebruiksoppervlakte te hebben.

 

Bezwaar en kort geding

Mocht een belanghebbende bezwaren hebben tegen de verkoop van de gemeentelijke gronden aan Woonstichting SSW dan dient hij die bezwaren binnen zes weken na publicatie van dit bericht, derhalve uiterlijk op 30 november 2022 kenbaar te maken door een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht gevestigd te Vrouwe Justitiaplein 1, Utrecht.

Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente De Bilt en Woonstichting SSW zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

 

Meer informatie

Voor nadere inlichtingen kun u zich wenden tot de heer S. Bazuin, projectleider van de gemeente De Bilt via telefoonnummer (030) 228 94 11.

 

Naar boven