Gemeente Voorst - Besluit verbod onbeheerd stallen (brom)fietsen NS-stationsgebied in Klarenbeek

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOORST;

daartoe bevoegd ingevolge de artikelen 5.1.11 en 5.1.12 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Voorst 2019 (Apv);

gelet op het gestelde in artikel 125 van de Gemeentewet en de desbetreffende artikelen van de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende:

dat de onbewaakte (gratis) stallingplaatsen in de nabijheid van het NS-station in Klarenbeek bedoeld zijn om (brom)fietsen gedurende een beperkte periode te stallen;

dat geconstateerd is dat in de fietsenstalling regelmatig stallingplaatsen bezet worden door (met name) (brom)fietsen die kennelijk wekenlang ongebruikt gestald staan;

dat langdurig stallen van (brom)fietsen een dermate groot beslag legt op de beperkte ruimte dat daardoor het gebruik van deze (gratis) stallingvoorziening gedurende een beperkte periode wordt belemmerd;

dat dit, als oneigenlijk gebruik aan te merken gebruik, ongewenst is;

dat voor de omgeving van het NS-station in Klarenbeek een stallingperiode van maximaal vier weken voldoende geacht wordt om te voorzien in de behoefte van reizigers in het woon- en werkverkeer en van reizigers met kortdurende andere activiteiten, die de fiets als voor- of natransportmiddel gebruiken;

dat er daarnaast sprake is van buiten de daarvoor bestemde stallingsplaatsen gestalde (brom)fietsen;

dat daardoor, naast ontsiering van het stationsgebied, overlast ontstaat voor andere weggebruikers en hulpdiensten;

dat door het aantal buiten de bestaande fietsstallingen geplaatste (brom)fietsen voorts gevaarlijke situaties kunnen ontstaan voor de weggebruikers, waaronder visueel gehandicapten;

B E S L U I T E N:

1. de zich binnen het op de ingevoegde en onlosmakelijk van dit besluit onderdeel uitmakende situatietekening van 21 september 2022 aangegeven gebied op en nabij het station in Klarenbeek bevindende wegen/weggedeelten, die behoren tot de openbare weg, aan te wijzen als:

1.1 gebied/plaats waar het verboden is langer dan vier weken, zonder wezenlijke tijdsonderbreking, gebruik te maken van de voor het stallen van (brom)fietsen bestemde voorzieningen;

1.2 gebied/plaats waar het verboden is (brom)fietsen onbeheerd buiten de voor de (brom)fietsen aangelegde fietsstallingen of stallingsruimten te laten staan;

2. dit besluit in werking te laten treden op de dag na bekendmaking.

Twello, 27 september 2022

Paula Jorritsma-Verkade, burgemeester

Lisette Wolbers-Cents, secretaris

Naar boven