Bekendmaking grondruil (rest)percelen aan en nabij de locatie Beukenhof te Waddinxveen

Gemeente Waddinxveen is voornemens om percelen grond te ruilen, in verband met de realisatie van de plannen aan en nabij de Beukenhof te Waddinxveen.

De percelen die de gemeente door middel van de ruiling verkrijgt zijn benodigd voor de inrichting van de openbare ruimte en de realisatie van een parkeervoorziening. In ruil zal de gemeente andere percelen grond overdragen. De te ruilen percelen sluiten aan op de bestaande eigendom van de verkrijger.

De Gemeente zal in het kader van de voorgenomen ruil in eigendom verkrijgen:

de percelen grond, inclusief bestrating en eventuele beplanting, plaatselijk gelegen aan en nabij de Kerkweg-Oost169 en de Kerkweg-Oost 173/Julianastraat 1 te Waddinxveen, deel uitmakend van de percelen kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie D nummers 3608-A10 (ontstaan uit 2104), 3608-A01 (ontstaan uit 2104) en 682, allen gedeeltelijk, in totaal groot circa 194m2  gemelde te ruilen percelen hierna tezamen ook te noe­men ‘perceel A’;

waartegenover de Gemeente in eigendom zal overdragen:

de percelen grond, inclusief bestrating en eventuele beplanting, plaatselijk gelegen aan en nabij Kerkweg-Oost 169 en de Beukenhof 5 te Waddinxveen, deel uitmakend van de percelen kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie D nummers 2232, 2973, 3542, allen gedeeltelijk, in totaal groot circa 204 m2 gemelde te ruilen percelen hierna tezamen ook te noe­men ‘perceel B’;

De te ruilen percelen zijn voorts aangegeven op het bij deze publicatie behorende kaartje. De door de gemeente te verkrijgen percelen zijn aangeduid als perceel A en de door de gemeente te vervreemde percelen zijn aangeduid als de perceel B.

Uitleg over de ruiling

De percelen die de gemeente doormiddel van de ruiling verkrijgt zijn voor de gemeente essentieel voor de realisatie van de ontwikkeling van de locatie aan de Beukenhof. De gemeente kan deze percelen alleen verkrijgen door een nabij gelegen alternatief perceel over te dragen. De gemeente is hierover al een geruime tijd in onderhandeling. Een ruilovereenkomst zijn partijen in september 2021 aangegaan. De ruiling dient nog notarieel geëffectueerd te worden.

De percelen die de gemeente in ruil voor de te verkrijgen percelen overdraagt zijn als het ware aan te merken als restkavels. In de lijn met het beleid van de gemeente ten aanzien van restkavels/snippergroen verkoopt de gemeente dergelijke percelen uitsluitend aan aangrenzende (woning)eigenaren.

Op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria is de gemeente van oordeel dat de bij de ruiling betrokken partij de enige partij is die als serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop (middels ruil) van een gedeelte gemeentegrond. De bij de ruil betrokken gemeentegrond grenst namelijk direct aan de grondeigendommen van deze partij. Daarnaast kan de door de gemeente gewenste ontwikkeling op de locatie Beukenhof uitsluitend plaatsvinden als de gemeente de bij de grondruil betrokken percelen van de bij de ruiling betrokken partij verkrijgt.

Bezwaar tegen de grondruil

Als u het niet eens bent met de genoemde ruil, omdat u van mening bent dat u zelf ook als kandidaat in aanmerking komt, dan dient u dit binnen 20 dagen na deze publicatie (met redenen) kenbaar te maken. Dit doet u door uw bezwaar en redenen/motivatie waaruit blijkt dat u ook aan de door de gemeente gestelde criteria voor deze ruil kan voldoen kenbaar te maken door een aangetekende brief te sturen aan de gemeente Waddinxveen t.a.v. dhr. M. Bonekamp en mw. M. Berghout, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen en tevens per e-mail aan m.bonekamp@waddinxveen.nl  m.berghout@waddinxveen.nl.

Berichten die niet zowel per aangetekende brief als e-mail door de gemeente Waddinxveen zijn ontvangen, worden niet-ontvankelijk verklaard.

Vervaltermijn

Als u niet op tijd kenbaar maakt dat u het niet eens bent met de grondruil en een kort geding start, vervalt het recht om tegen de genoemde grondruil in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook op te baseren, in ieder geval zijn uw rechten daarop uitgewerkt. De hiervoor genoemde termijn is een vervaltermijn.

Vragen

Heeft u vragen over de voorgenomen ruiling, dan kunt u contact opnemen met de heer M. Bonekamp (m.bonekamp@waddinxveen.nl) en/of mevrouw M. Berghout, (m.berghout@waddinxveen.nl) of per post naar Beukenhof 1, 2741 HS Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen onder vermelding van “Grondruil Beukenhof”.

Naar boven