Onderwijsboulevard 256, vastgesteld bestemmingsplan en verleende omgevingsvergunning (coördinatieregeling)

 

Kennisgeving op grond van artikel 3.8 en op grond van paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening Wro gemeente ‘s-Hertogenbosch

 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Onderwijsboulevard 256’ (NL.IMRO.0796.0002500-1401) op 4 oktober 2022 gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt nieuwbouw ten behoeve van onderwijs, (studenten)huisvesting, kleinschalige horeca en bijbehorende voorzieningen mogelijk. Op grond van dit bestemmingsplan is voor de ontwikkeling op 14 oktober 2022 tevens een omgevingsvergunning verleend.

 

Coördinatieregeling

Beide besluiten zijn gecoördineerd voorbereid, op basis van de Coördinatieverordening Wro gemeente ’s-Hertogenbosch en de wettelijke grondslag van de coördinatieregeling uit de Wet ruimtelijke ordening en liggen tegelijkertijd ter inzage.

 

Beroep tegen het bestemmingsplan en/of de omgevingsvergunning?

Voor de mogelijkheid van beroep worden beide besluiten als één besluit aangemerkt. Wilt u beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of de verleende omgevingsvergunning?

Als u belanghebbende bent, kunt u altijd beroep aantekenen, ook al hebt u geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerp omgevingsvergunning ingediend. Als u geen belanghebbende bent, kunt u alleen beroep aantekenen als u op het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerp omgevingsvergunning een zienswijze hebt ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad dan wel het college te wenden; of

  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp en/of die het college bij de verlening in het ontwerp van de omgevingsvergunning heeft aangebracht.

 

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning ter inzage liggen. Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

 

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning (en bijbehorende stukken) liggen met ingang van 17 oktober 2022 gedurende zes weken ter inzage in het Stadskantoor van de gemeente ’s-Hertogenbosch. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 - 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur.

Ook vindt u de stukken op onze internetsite www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen en het bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer NL.IMRO.0796.0002500-1401). Hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden.

Naar boven