Kennisgeving besluit op aanvraag Omgevingsvergunning Kwadijk 94 te Kwadijk

Wij hebben op 4 oktober 2022 een omgevingsvergunning geweigerd voor de aanvraag met zaaknummer HZ_WABO-21-5815 op locatie Kwadijk 94 te Kwadijk. De vergunning is afgewezen naar aanleiding van ingediende bezwaren. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Het bouwen van een bouwwerk

  • Handelen in strijd met regels RO

Waarom publiceren wij dit bericht?

Een omgevingsvergunning wordt bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam aangevraagd om te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laten wij u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent.

Bent u het niet eens met de vergunning?

U kunt de rechtbankbinnen zes weken na 4 oktober 2022 laten weten dat u het niet eens bent met de vergunning. Dit heet beroep instellen. U kunt alleen beroep instellenals het besluit tegen uw belangen ingaat. In deze periode kunt u ook de documenten met informatie over het besluitbekijken bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Maak hiervoor wel een afspraak.

Hoe stelt u beroep in?

Belanghebbenden, waaronder de vergunninghouder en personen kunnen gedurende zes weken na bekendmaking van ditbesluit een beroepsschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR in Haarlem.Het beroepsschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste uw naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegenhet beroep is gericht en de gronden van uw beroep bevatten. Het indienen van een beroepsschrift heeft geen schorsendewerking.

Tegelijkertijd met of na het indienen van een beroepsschrift, kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland,Sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te Haarlem, worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoekkan alleen worden gedaan indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Hiervoor bent u griffierechtverschuldigd. Wanneer een verzoek tot voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op ditverzoek is beslist. Indien geen voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking in werking zes weken nadat hetbesluit bekend is gemaakt.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank viahttp://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijkop de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Documenten inzien: bezoek ons op afspraak

Wilt u ons bezoeken om de documenten in te zien? Dan kunt u op afspraak langskomen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, sectie Bouwen & Milieu. Het adres is Mgr. C. Veermanlaan 1f in Volendam. U kunt hier uw vragen stellen aan een van onze medewerkers. Maak een afspraak via het telefoonnummer (0299) 398 398 of via het e-mailadres omgevingsvergunning@edam-volendam.nl

Heeft u andere vragen?

Als u andere vragen heeft, kunt u ook bellen. Dit kan via hetzelfde telefoonnummer (0299) 398 398.

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam

Naar boven