Voornemen Algemeen belang besluit beschikbaar stellen podiumwagen

De gemeenteraad van Lingewaard is voornemens een Algemeen Belang besluit (AB-besluit) te nemen die het mogelijk maakt een podiumwagen kosteloos ter beschikken te stellen voor culturele organisaties.

Onderbouwing AB-besluit

Ter onderbouwing van dit voorgenomen AB-besluit wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

 • 1.

  Dit AB-besluit draagt bij aan de instandhouding van cultuur en de toegankelijkheid van lokale evenementen in onze gemeente.

  De gemeente beschermt met dit AB-besluit het algemeen belang gericht op de instandhouding van cultuur en de toegankelijkheid van lokale (culturele) evenementen. De gemeente heeft als doel om deelname aan evenementen voor iedereen toegankelijk te maken en zoveel mogelijk te bevorderen. Het beschikbaar stellen van een podiumwagen draagt bij aan dit doel. De podiumwagen wordt gebruikt door verenigingen en maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk. Tijdens dergelijke evenementen vinden doorgaans voordrachten van allerlei aard plaats. De aanwezigheid van een podiumwagen maakt het mogelijk dat het publiek deze voordrachten op een behoorlijke wijze kan waarnemen.

 • 2.

  De integrale kosten kunnen niet worden doorberekend aan evenementenorganisaties.

  Het in rekening brengen van de volledige integrale kostprijs kan ertoe leiden dat verenigingen en maatschappelijke organisaties hogere kosten krijgen en zo hun maatschappelijk gewenste activiteiten niet of niet volledig meer kunnen uitvoeren. De kans bestaat dat daarmee culturele en lokale evenementen zullen verdwijnen.

  De integrale kostprijs is opgebouwd uit een aantal componenten onder andere, de operationele kosten, afschrijvingskosten en onderhoudskosten. De operationele kosten bedragen € 492,- per evenement.

  De afschrijvings- en onderhoudskosten bedragen € 7.850,- per jaar. Uitgaande van circa 30 evenementen per jaar komen de integrale kosten op (€ 7.850/30 + € 492,- =) € 754,- per evenement dat de podiumwagen wordt ingezet.

  Of het algemeen belang een AB-besluit rechtvaardigt, hangt mede af van de hoogte van de integrale kosten, de begunstigden en hun financiële middelen en de daarmee samenhangende gevolgen voor de toegankelijkheid van de georganiseerde evenementen wanneer de gemeente wel de integrale kosten in rekening zou brengen.

 • 3.

  Wij gaan ervan uit dat de schade die commerciële podiumaanbieders ondervinden beperkt is in verhouding tot het mogelijk verdwijnen van lokale culturele evenementen in Lingewaard wanneer de gemeente de integrale kosten voor een podiumwagen gaat doorberekenen.

  Ambtelijk is een marktconsultatie gedaan onder een zestal verhuurders van podiumwagens. Hieruit is gebleken dat er meerdere bedrijven zijn die een vergelijkbare podiumwagen kunnen faciliteren tegen een marktprijs van € 800,- / € 1200,-. De belangen van commerciële podiumaanbieders worden beperkt geschaad als de gemeente een podiumwagen kosteloos ter beschikking stelt aan evenementen met een exploitatiebegroting.

  Uit de praktijk blijkt dat deze marktpartijen niet eerder belangstelling hebben getoond voor de verhuur van een podiumwagen aan lokale evenementen in Lingewaard. Zij hebben ook niet eerder gereageerd op het feit dat de gemeente deze al jaren kosteloos ter beschikking stelt. En daarbij is het ook niet zeker dat de betreffende marktpartijen die hiertegen ageren, ook de opdracht zouden hebben gekregen om de podiumwagen te leveren, wanneer wij dit in de markt hadden aanbesteed.

Wilt u reageren?

Iedereen kan gedurende een periode van 2 weken na deze digitale terinzagelegging schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Lingewaard, Postbus 15, 6680 AA Bemmel. Voor een mondelinge zienswijze kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Klantcontactcentrum op ons algemene telefoonnummer (026) 32 60 111 en vragen naar team Juridische Zaken.

Naar boven