SELECTIELEIDRAAD

 

 

 

Samenwerkingsovereenkomst uitrol glasvezel

 

Gemeente Hollands Kroon

 

Voorwoord

Voor u ligt de Selectieleidraad behorende bij de selectieprocedure ten behoeve van het sluiten van de Samenwerkingsovereenkomst uitrol glasvezel die de gemeente Hollands Kroon is gestart.

 

De Selectieleidraad bevat onder meer informatie over het verloop van de selectieprocedure en de in dat kader gevraagde informatie. De gemeente Hollands Kroon volgt een openbare selectieprocedure. Aan deze procedure kan elke geïnteresseerde marktpartij deelnemen door – conform het bepaalde in deze Selectieleidraad – een Plan van Aanpak in te dienen.

 

De Selectieleidraad dient als basis om een Plan van Aanpak in te dienen. Om de beoordeling zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, dient u zich aan de in deze Selectieleidraad beschreven instructies te houden.

 

 

Procedure

 

Achtergrond van de Samenwerkingsovereenkomst

De gemeente Hollands Kroon acht breedbandinfrastructuur van groot belang voor de leefbaarheid in de grote en kleine kernen alsmede voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven. Zij wil de aanleg van glasvezel binnen de gemeente daarom waar mogelijk faciliteren. Tegelijk wil de gemeente daarbij gebiedsgericht en planmatig werken, mede om de maatschappelijke overlast van de benodigde werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Ook wil zij door het maken van goede procesafspraken borgen dat degeneratiekosten zoveel mogelijk beperkt blijven.

 

Tegen deze achtergrond wil de gemeente Hollands Kroon een samenwerkingsovereenkomst (‘SOK’) sluiten met een partij die de aanleg van een (openbaar) telecommunicatienetwerk in de gemeente wil uitvoeren. Meer specifiek gaat het om de uitrol van een glasvezelnetwerk in de volgende kernen:

 

1. Anna Paulowna

2. Den Oever

3. Haringhuizen

4. Hippolytushoef

5. Lutjewinkel

6. Middenmeer

7. Nieuwe Niedorp

8. Nieuwe Sluis

9. Oosterland

10. Oude Niedorp

11. Slootdorp

12. ’t Veld

13. Westerland

14. Wieringerwerf

15. Winkel

16. Zijdewind

 

In totaal wordt het aantal aansluitingen binnen de gemeente geschat op ongeveer 17.000.

 

In de SOK worden afspraken gemaakt over onder meer het dekkingsgebied, vraagbundeling, alsmede kosten, planning, uitvoering en publiekrechtelijke medewerking.

 

De onderhavige selectieprocedure heeft tot doel de partij te selecteren met wie de gemeente Hollands Kroon de SOK zal sluiten. De conceptversie van de SOK is als Bijlage [B] bij de Selectieleidraad gevoegd. In de Selectieleidraad wordt het selectie- en beoordelingsproces nader beschreven en worden de voorwaarden van deelname benoemd.

 

Planning

De selectieprocedure om te komen tot een partij met wie de SOK wordt aangegaan zal verlopen volgens de planning in onderstaande tabel:

 

Fase Datum

Publicatie selectieprocedure 29 september 2022

Sluitingsdatum vragenronde: indienen vragen 13 oktober 2022

Publicatie Nota van Inlichtingen (streefdatum) 27 oktober 2022

Sluitingsdatum en tijdstip indienen Plan van Aanpak 10 november 2022 om 12:00 uur

Bekendmaken geselecteerde inschrijver (streefdatum) 18 november 2022

Einddatum opschortende termijn 8 december 2022

Ondertekening SOK 9 december 2022

 

De gemeente Hollands Kroon behoudt zich het recht voor de planning te wijzigen. Wijzigingen zullen met alle tot inschrijving uitgenodigde ondernemers worden gecommuniceerd.

 

Indienen vragen en opmerkingen

Gegadigden hebben de mogelijkheid tot het stellen van vragen of het maken van opmerkingen over de (stukken behorende tot de) selectieprocedure. Vragen kunnen worden ingediend via het volgende e-mailadres: michielooms@hollandskroon.nl. Vragen die op een andere manier worden ingediend, worden in de regel niet beantwoord. De gemeente Hollands Kroon kan niet garanderen dat vragen die binnenkomen na de uiterste indieningsdatum voor het stellen van vragen, worden beantwoord. De gemeente Hollands Kroon behoudt zich het recht voor vragen en/of opmerkingen ter zijde te leggen of slechts gedeeltelijk te verwerken, indien de verwerking daarvan naar het oordeel van de gemeente niet inhoudelijk of procedureel bijdraagt aan de selectieprocedure.

 

Gegadigden wordt verzocht om in de vraagstelling geen gebruik te maken van bedrijfsnamen, productnamen en andere aan diens organisatie gerelateerde namen. De gemeente Hollands Kroon streeft naar publicatie van de gestelde vragen zonder daarbij de naam van de vraagsteller te vermelden en behoudt zich het recht voor om vragen met dat doel aan te passen. De gemeente Hollands Kroon geeft geen garantie op anonimiteit, bijvoorbeeld omdat uit vragen de identiteit van de vragensteller kan worden afgeleid.

 

Melden tegenstrijdigheden, onduidelijkheden en/of onvolkomenheden

Het ontbreken van gevraagde informatie, verklaringen en/of documenten leidt in de regel tot uitsluiting. Als sprake is van tegenstrijdigheden, onduidelijkheden of onvolkomenheden in een Plan van Aanpak, dan behoudt de gemeente Hollands Kroon zich het recht voor de gegadigde te vragen om een verduidelijking en/of een aanvulling. Deze verduidelijking en/of aanvulling mag geen wezenlijke wijziging van het Plan van Aanpak inhouden.

 

Communicatie

De communicatie met betrekking tot deze Selectieprocedure verloopt uitsluitend via michielooms@hollandskroon.nl. De gemeente Hollands Kroon neemt berichten die op een andere wijze worden verzonden niet in behandeling. Gedurende de looptijd van deze Selectieprocedure is het niet toegestaan contact te hebben met (andere) medewerkers van de gemeente Hollands Kroon met als doel informatie te vergaren over deze Selectieprocedure. Handelen in strijd met deze bepaling is niet toegestaan en kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname aan de Selectieprocedure.

 

Vormvereisten Plan van Aanpak

Alle stukken dienen in de Nederlandse taal te zijn opgesteld. Het Plan van Aanpak dient uiterlijk op 24 november 2022 voor 12.00 uur te zijn ingediend via michielooms@hollandskroon.nl. Het Plan van Aanpak moet aan de volgende eisen voldoen:

 

• Maximaal 10 A4;

• Lettertype Arial 10pt;

• Rechtsgeldige ondertekening door vertegenwoordigingsbevoegde functionaris;

• Aparte tekeningen of schetsen zijn niet vereist.

 

Let op: Het komt de beoordeling van uw Plan van Aanpak ten goede naarmate dit meer realistisch, SMART, haalbaar, transparant, duidelijk en onderbouwd is uitgewerkt.

 

Beoordeling plan van aanpak

Het plan van aanpak zal worden beoordeeld aan de hand van de volgende beoordelingscriteria. Per (hoofd)criterium kunnen maximaal 100 punten worden verdiend. Aan de hand van de toegekende punten en de betreffende wegingsfactoren wordt een rangschikking opgesteld. De inschrijving met het hoogste aantal punten zal voor selectie in aanmerking komen.

 

Beoordelingscriteria

1. Voorkomen overlast voor omgeving, waaronder:

• Duur werkzaamheden (maximaal 2 jaar)

• Aantal graafploegen (maximaal 10)

• De wijze waarop het eigen toezicht is ingericht

• De wijze waarop verantwoordelijkheid en initiatief wordt genomen om overlast voor omgeving tot een minimum te beperken.

• Het voorkomen van degeneratiekosten

 

Weging: 45%

 

2. Gunstig aanbod klanten, waaronder:

• Open netwerk, inhoudende meer dan 1 provider

• Aantal providers

• Kosten per maand

• Aansluitkosten

 

Weging: 25%

 

3. Projectkosten te voldoen aan de gemeente Hollands Kroon:

• Bedrag per homes passed (minimaal 35 euro)

 

Weging: 15%

 

4. Concrete toepassing van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen c.q. Social Return bij de uitrol van glasvezel binnen de gemeente Hollands Kroon (het project) dan wel ten behoeve van de gemeente Hollands Kroon

 

Weging: 15%

 

Voorwaarden

De onderhavige selectieprocedure betreft geen aanbestedingsprocedure in de zin van de Aanbestedingswet 2012. Deze wet is dus niet op de selectieprocedure van toepassing.

 

Deelname aan deze selectieprocedure geschiedt op vrijwillige basis en geheel voor eigen rekening en risico. Deelnemers hebben geen recht op vergoeding van deelnamekosten van welke aard dan ook.

 

Door indiening van een Plan van Aanpak gaat de deelnemer onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud en voorwaarden van deze selectieprocedure en de daartoe behorende stukken (waaronder de SOK) en kan hij geen bezwaar meer maken tegen eventuele onduidelijkheden, onregelmatigheden of onvolkomenheden. Derhalve verwerkt hij het recht om daar nadien alsnog tegen te ageren. De gemeente Hollands Kroon is dan op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade van welke aard dan ook als gevolg van de eventuele onvolkomenheden, onregelmatigheden of onduidelijkheden.

 

Het staat de gemeente Hollands Kroon vrij te besluiten de selectieprocedure op ieder moment te staken of te besluiten om niet tot gunning van de SOK over te gaan. Ook in dat geval hebben deelnemers geen recht op enige vergoeding.

 

Indien een deelnemer het niet eens is met de selectiebeslissing, kan hij deze aanvechten door binnen 20 kalenderdagen na de datum van verzending van de selectiebeslissing door middel van het betekenen van een dagvaarding een kortgedingprocedure aanhangig te maken bij de bevoegde voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland. Indien de deelnemer niet binnen deze termijn een kortgedingprocedure aanhangig maakt, verwerkt hij zijn recht om op te komen tegen de selectiebeslissing en een als gevolg daarvan gesloten SOK.

 

De SOK komt pas tot stand nadat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands Kroon heeft besloten tot het aangaan daarvan en de SOK bevoegdelijk namens partijen is ondertekend.

 

Indien na bekendmaking van de selectiebeslissing blijkt dat om wat voor reden dan ook geen SOK zal worden gesloten met de gekozen firma of die SOK om wat voor reden dan ook wordt beëindigd, dan behoudt de gemeente Hollands Kroon zich het recht voor om de partij te selecteren die als eerstvolgende in de rangschikking is geëindigd.

Naar boven