Wijziging Verordening starterslening gemeente Steenbergen

De raad van de gemeente Steenbergen;

 

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 augustus 2022

 

Gelet op: artikel 147 en 149 gemeentewet

 

Besluit:

 

Vast te stellen de volgende wijzigingen en toevoegingen van de “verordening Starterslening gemeente Steenbergen”

 

Artikel I

Wijziging artikel 2, lid 1, sub b, toepassingsbereik, en toevoeging artikel 2, lid 1 sub c, toepassingsbereik

  • b.

    Markt/woning en prijssegment: Voor de aankoop van bestaande en nieuwbouw woningen in de gemeente Steenbergen met een maximale koop(-aanneem)som van € 255.000,-, inclusief verbeterkosten en meerwerk. Voor de berekening van de hoogte van de Starterslening wordt rekening gehouden met eventuele verbeterkosten of meerwerk. De aankoop voldoet altijd aan de meest actuele Voorwaarden en Normen NHG

  • c.

    Verduurzaming: Om aanvrager te stimuleren en in staat te stellen, gelijktijdig met de aankoop van een bestaande woning te verduurzamen, kan in afwijking van het gestelde in artikel 2, lid 1 sub b, extra worden geleend voor het treffen verduurzamingsmaatregelen aan een bestaande woning conform NHG tot een maximum van 6% extra boven op eerder genoemde koop(aanneem) som.

Wijziging artikel 5 lid 7, Procedure aanvraag en toewijzing

  • 7.

    In de toewijzing wordt de maximale hoogte van de Starterslening vastgesteld, zijnde € 51.000,-. Dit wordt gedaan op basis van 20% van de maximale koop/aanneemsom van de woning met inachtneming van het bepaalde van NHG voor aankoop van een woning en/of op basis van het nog beschikbare budget. Het treffen van Energiebesparende voorzieningen en een energiebespaarbudget conform de normen NHG in combinatie met een Starterslening is toegestaan.

Artikel II

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 6 oktober 2022

 

Steenbergen, 29 september 2022,

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

R.A.J. Defilet, MA R.P. van den Belt, MBA

Naar boven