Nadere regel subsidie versterken Utrechtse ecosysteem voor startups en scale-ups 2023-2026 gemeente Utrecht

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

 • gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

 • gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

 • en gelet op het coalitieakkoord 2022-2026 “Investeren in Utrecht: kiezen voor gelijke kansen, betaalbaar wonen en klimaat”.

 

Overwegende dat:

 • in bovengenoemde coalitieakkoord de ambitie wordt neergezet om verder te bouwen aan een kenniseconomie en het daarom van belang is om startups en scale-ups te steunen en te binden aan de stad;

 • de nadruk daarbij ligt op startups en scale-ups die actief zijn op de maatschappelijke opgaven en duurzame toekomst van de stad in ICT & digitale vaardigheden, gezondheid, onderwijs en bouw, techniek, energie & circulair;

 • in het snelgroeiende Utrecht innovatie en werkgelegenheid van groot belang zijn en dit voortkomt uit de samenhang van actoren en productiefactoren.

 

Besluiten vast te stellen de volgende Nadere regel subsidie versterken Utrechtse ecosysteem voor startups en scale-ups 2023-2026 gemeente Utrecht.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

Deze nadere regel verstaat onder:

 • a.

  Acceleratie/accelerator: inhoudelijk programma, meestal gedurende een aantal maanden, om een startup intensief te begeleiden naar een bepaald doel, vaak ter stimulering van groei.

 • b.

  Ecosysteem (voor ondernemerschap): een samenhangende verzameling spelers, die zodanig gestuurd worden, dat ondernemend handelen gestimuleerd wordt. Wij focussen ons hierbij op innovatief ondernemerschap.

 • c.

  Groeiers: zie artikel 1, lid f (Scale-up)

 • d.

  Incubator: een organisatie die een (incubatie-) proces realiseert om de versnelde groei van startups naar succesvolle ondernemingen mogelijk te maken door de inzet van een geïntegreerd pakket van diensten zoals werkruimte, services, cultuur, coaching, netwerk, (toegang tot) kapitaal, etc.

 • e.

  Innovatief ondernemerschap: de ontwikkeling en succesvolle invoering van nieuwe of verbeterde producten en diensten, productie- en distributieprocessen.

 • f.

  Scale-up: een bedrijf met een gemiddelde jaarlijkse groei van werknemers of omzet van 20 procent per jaar over een periode van 3 jaar en met meer dan 10 werknemers aan het begin van die driejarige periode.

 • g.

  Starters: zie artikel 1, lid h (Startup)

 • h.

  Startup: een bedrijf met een vernieuwend idee waarbij een schaalbaar en herhaalbaar product of dienst gemaakt wordt, vervaardigd doormiddel van nieuwe technologie. Een startup is maximaal 5 jaar geleden gestart.

 

Artikel 2 Doel

De gemeente Utrecht wil het Utrechtse ecosysteem voor startende en groeiende innovatieve ondernemers versterken door het faciliteren van netwerken en het ondersteunen van ondernemers (met groeiambities) via programma’s en evenementen.

 

Deze regeling is bedoeld voor ondersteuning(programma’s) van innovatieve ondernemers die aansluiten op de maatschappelijke opgaven en economische kansen uit de Regionale Economische Agenda 2020-2027:

 • 1.

  Gezonde mensen

 • 2.

  Toekomstgerichte leefomgeving

 • 3.

  Waardevolle digitalisering

 

Innovatief ondernemerschap is een cruciaal middel om op vernieuwende wijze maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Zo zijn Utrechtse startups en scale-ups onder meer sterk in zorginnovatie en duurzame mobiliteit. Het ondersteunen van een sterk ecosysteem voor ondernemerschap zorgt ervoor dat startups door kunnen groeien tot scale-ups en de productiviteit van het bedrijfsleven toeneemt. In een snelgroeiende gemeente als Utrecht is innovatie en werkgelegenheidsgroei van groot belang voor de lange termijn welvaart. Werkgelegenheid groeit bij startups en scale-ups drie keer sneller dan bij het MKB en betreft alle opleidingsniveaus.

 

We gaan in deze nadere regel uit van de ecosysteembenadering van de Utrechtse professor Erik Stam. Zijn benadering maakt onderscheid tussen basiselementen die niet op korte termijn zijn te beïnvloeden (regelgeving, cultuur, fysieke infrastructuur en vraag ofwel omvang van de markt) en iets gemakkelijker beïnvloedbare systeemelementen: netwerken, leiderschap, financiering, talent, nieuwe kennis en ondersteuning van de ondernemer. De gemeente richt zich met deze nadere regel vooral op de beïnvloedbare systeemelementen ‘netwerken’ (samenwerking startups/ scale-ups en andere organisaties) en ‘ondersteuning’ van (innovatieve, startende en groeiende) ondernemers. De nadruk daarbij ligt op startups en scale-ups die actief zijn op de maatschappelijke opgaven en duurzame toekomst van de stad in ICT & digitale vaardigheden, gezondheid, onderwijs en bouw, techniek, energie & circulair.

 

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

De subsidie kan worden aangevraagd door:

 • 1.

  Een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.

 • 2.

  Een natuurlijk persoon met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

 

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat.

 

Hoofdstuk 2 Meerjarige subsidie voor activiteiten van incubators en frontoffice/ecosysteemmanagement (deel A)

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

De volgende activiteiten komen voor subsidie in aanmerking:

 • 1.

  Activiteiten van incubators die een geïntegreerd dienstenpakket aanbieden gedurende de periode 2023 t/m 2026, waarbij startups en scale-ups actief begeleid worden.

 • 2.

  Front-office/ecosysteemmanagement ten behoeve van incubators, startups en scale-ups voor het gehele Utrechtse ecosysteem.

 

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

Voor de subsidieaanvraag gelden de volgende eisen:

 • 1.

  De aanvraag wordt ingediend met e-herkenning via www.utrecht.nl/subsidie.

 • 2.

  De aanvraag is voor de periode 2023 t/m 2026.

 • 3.

  Bij de aanvraag moeten de volgende documenten worden meegestuurd:

 • a.

  Een meerjarig activiteitenplan, waarin wordt beschreven:

  • i.

   de activiteiten

  • ii.

   in hoeverre de activiteiten bijdragen aan het versterken van het ecosysteem, het faciliteren van netwerken en het ondersteunen van de groeiambities van (innovatieve) ondernemers uit de Regionale Economische Agenda 2020 - 2027

  • a.

   Een planning: de aanvrager geeft met een planning aan wanneer, hoe en waar welke activiteit plaatsvindt.

  • b.

   Een financiële onderbouwing van de aanvraag (begroting) die aansluit op het overzicht van de activiteiten. In deze onderbouwing staat per activiteit opgenomen welke personele en materiele middelen nodig zijn voor de activiteiten. Tevens is het gevraagde subsidiebedrag helder onderbouwd met daarbij - indien van toepassing - een sluitende begroting met daarin alle (overige) inkomsten.

  • c.

   Indien van toepassing: een overzicht van andere subsidieaanvragen voor dezelfde activiteit, waarbij wordt aangegeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de beoordeling van die aanvragen.

  • d.

   Indien deze kan worden afgegeven: een de-minimisverklaring.

 • 4.

  Aanvragers die voor het eerst subsidie aanvragen of waarvan gegevens zijn gewijzigd of die voor 2020 voor het laatst een subsidieaanvraag hebben ingediend sturen tevens mee:

 • a.

  Een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 • b.

  Een bankafschrift of bankpas waarop duidelijk de naam en IBAN van de aanvragende (rechts)persoon te zien zijn.

 • 5.

  De cofinanciering bedraagt minimaal 50% van de begrote subsidiabele kosten.

 • 6.

  De evenementen en activiteiten moeten voor de hele doelgroep openbaar zijn.

 

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

Alle aanvragen moeten voor 14 november 2022 12:00 uur worden ingediend met e-herkenning via www.utrecht.nl/subsidie bij burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht.

 

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

Per aanvraag wordt maximaal 50% van de begrote subsidiabele kosten verleend.

 

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

De aanvragen die tijdig en volledig zijn ontvangen worden met inachtneming van artikel 6 en 8 van de Algemene subsidieverordening (ASV) Utrecht beoordeeld en met elkaar vergeleken op basis van de volgende criteria en in relatie tot het bestaande en gewenste aanbod in Utrecht:

 • 1.

  Kennis van de aanvrager van het Utrechtse ecosysteem of een vergelijkbaar ecosysteem (maximaal 20 punten)

 • 2.

  In welke mate de activiteiten aansluiten op de in deze nadere regel genoemde thema’s zoals maatschappelijke opgaven en duurzame toekomst van de stad in ICT & digitale vaardigheden, gezondheid, onderwijs en bouw, techniek, energie & circulair (maximaal 15 punten)

 • 3.

  In welke mate de aanvrager aantoonbaar ervaring heeft met activiteiten voor startende en groeiende (innovatieve) ondernemers (maximaal 15 punten)

 • 4.

  De mate waarin de activiteit/het evenement bijdraagt aan de lokale (innovatieve) economie en aan de werkgelegenheid (maximaal 10 punten)

 • 5.

  Profilering (regio) Utrecht: in welke mate de aanvrager bijdraagt aan de identiteit van het ecosysteem of deze versterkt (maximaal 10 punten)

 

Artikel 10 Besluitvorming

Een team van interne deskundigen beoordeelt de subsidieaanvragen. Bij de besluitvorming geldt de volgende procedure:

 • 1.

  Het toetsingsteam oordeelt op basis van consensus.

 • 2.

  De aanvragen worden op basis van de gegeven cijfers met elkaar vergeleken.

 • 3.

  Op basis van deze beoordeling besluiten burgemeester en wethouders binnen 13 weken over de aanvraag.

 

Hoofdstuk 3 Subsidie voor programma’s, activiteiten en evenementen met nadruk op groeiondernemers (deel B)

Artikel 11 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Programma’s, activiteiten en evenementen met nadruk op groeiondernemers komen per aanvraag voor maximaal 2 opeenvolgende jaren in aanmerking voor subsidie:

 • a.

  Acceleratorprogramma’s;

 • b.

  Samenwerkingsverbanden die aantoonbaar bijdragen aan de doelstelling van deze nadere regel;

 • c.

  (Opeenvolgende) activiteiten die structureel en aantoonbaar bijdragen aan de doelstelling van deze nadere regel;

 • d.

  (Opeenvolgende) evenementen die structureel en aantoonbaar bijdragen aan de doelstelling van deze nadere regel.

 • 2.

  De volgende activiteiten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  (Individuele) bedrijfsfinanciering aan ondernemers

 • b.

  Investeringen in fysieke projecten

 • c.

  Activiteiten met dieren

 

Artikel 12 Eisen aan de subsidieaanvraag

Voor de subsidieaanvraag gelden de volgende eisen:

 • 1.

  De aanvraag wordt ingediend met e-herkenning via www.utrecht.nl/subsidie.

 • 2.

  De aanvraag is voor maximaal 2 jaar.

 • 3.

  De activiteiten vinden na 1 januari 2023 plaats.

 • 4.

  Bij de aanvraag moeten de volgende documenten worden meegestuurd:

 • a.

  Een (meerjarig) activiteitenplan, waarin wordt beschreven:

 • i.

  de activiteiten

 • ii.

  in hoeverre de activiteiten bijdragen aan het versterken van het ecosysteem, het faciliteren van netwerken en het ondersteunen van de groeiambities van startups en scale-ups die actief zijn op de maatschappelijke opgaven en duurzame toekomst van de stad in ICT & digitale vaardigheden, gezondheid, onderwijs en bouw, techniek, energie & circulair.

 • b.

  Een planning: de aanvrager geeft met een planning aan wanneer, hoe en waar welke activiteit plaatsvindt.

 • c.

  Een financiële onderbouwing van de aanvraag (begroting) die aansluit op het overzicht van de activiteiten. In deze onderbouwing staat per activiteit opgenomen welke personele en materiele middelen nodig zijn voor de activiteiten. Ook is het gevraagde subsidiebedrag helder onderbouwd met daarbij - indien van toepassing - een sluitende begroting met daarin alle (overige) inkomsten.

 • d.

  Indien van toepassing: een overzicht van andere subsidieaanvragen voor dezelfde activiteit, waarbij wordt aangegeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de beoordeling van die aanvragen.

 • e.

  Indien deze kan worden afgegeven: een de-minimisverklaring.

 • 1.

  Aanvragers die voor het eerst subsidie aanvragen of waarvan gegevens zijn gewijzigd of die voor 2020 voor het laatst een subsidieaanvraag hebben ingediend sturen tevens mee:

 • a.

  Een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 • b.

  Een bankafschrift of bankpas waarop duidelijk de naam en IBAN van de aanvragende (rechts)persoon te zien zijn.

  • 1.

   De cofinanciering bedraagt minimaal 50% van de begrote subsidiabele kosten.

  • 2.

   De evenementen en activiteiten moeten voor de hele doelgroep openbaar zijn.

Artikel 13 Indieningstermijn subsidieaanvraag

 • 1.

  De aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend met e-Herkenning via www.utrecht.nl/subsidie bij burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht.

 • 2.

  Een aanvraag moet minimaal 4 weken voordat de activiteit plaatsvindt worden ingediend.

 

Artikel 14 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

 • 1.

  Per aanvraag wordt maximaal 50% van de begrote subsidiabele kosten verleend, met een maximum van € 40.000,00 per jaar.

 • 2.

  Het minimale subsidiebedrag bedraagt € 10.000,00 per aanvraag.

 

Artikel 15 Beoordeling subsidieaanvraag

 • 1.

  De aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag.

 • 2.

  De aanvragen die tijdig en volledig zijn ontvangen worden met inachtneming van artikel 6 en 8 van de Algemene subsidieverordening (ASV) Utrecht beoordeeld:

  • a.

   In welke mate de activiteit bijdraagt aan de (structurele) versterking van het Utrechtse ecosysteem;

   • i.

    Versnelling in groei van startups en scale-ups

   • ii.

    Beschikbaarheid van talent voor het ecosysteem

  • b.

   In welke mate de activiteit zich richt op scale-ups;

  • c.

   In welke mate de activiteit bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven en economische kansen in de Regionale Economische Agenda 2020-2027:

   • i.

    Gezonde mensen

   • ii.

    Toekomstgerichte leefomgeving

   • iii.

    Waardevolle digitalisering

  • d.

   Is er sprake van structurele effecten (eenmalige evenementen komen daarom niet in aanmerking voor subsidie);

  • e.

   Kennis van de aanvrager van het Utrechtse ecosysteem of vergelijkbare ecosystemen;

  • f.

   Profilering (regio) Utrecht: in welke mate de activiteit of het evenement bijdraagt aan de identiteit van het ecosysteem van Utrecht of deze versterkt.

 

Artikel 16 Besluitvorming

Bij de besluitvorming geldt de volgende procedure:

 • 1.

  De aanvragen worden in behandeling genomen na binnenkomst van de volledige aanvraag.

 • 2.

  Omdat doorlopend kan worden aangevraagd, vindt er geen onderlinge vergelijking plaats tussen aanvragen op grond van scores op de inhoudelijke criteria.

 • 3.

  Het toetsingsteam oordeelt op basis van consensus.

 • 4.

  Binnen 13 weken besluiten burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht over de aanvraag.

 

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 17 Evaluatie

Het beleid waarvoor de subsidie (omschrijving) wordt ingezet, wordt periodiek geëvalueerd. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van de subsidieregeling en deze nadere regel.

 

Artikel 18 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking de dag na bekendmaking en geldt tot en met 31 december 2026

 

Artikel 19 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als Nadere regel subsidie versterken Utrechtse ecosysteem voor startups en scale-ups 2023-2026 gemeente Utrecht.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 27 september 2022.

De burgemeester

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabrielle G.H.M. Haanen

Naar boven