Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot wijziging van de Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Aalsmeer

Zaaknummer: Z22-072165

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het advies van de afdeling Sociale Voorzieningen van 16 september 2022;

gelet op titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 35 van de Participatiewet;

besluiten:

Artikel I

De Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Aalsmeer worden als volgt gewijzigd:

 

A.

Het artikel 1, wordt als volgt gewijzigd:

 

Huidig artikel:

 

minimuminkomen: het inkomen tot en met 125% van de op de datum aanvraag geldende

bijstandsnorm;

 

Wijziging artikel:

 

Bijstandsnorm: de norm die op een alleenstaande of gehuwden van toepassing is als bedoeld in ar

tikel 20 eerste lid of artikel 22 van de wet. Op een alleenstaande ouder is de norm als bedoeld in

artikel 20 tweede lid onder b en 21 onder b van de wet van toepassing, verminderd met 10%;

 

B.

Het artikel 2:1 wordt als volgt gewijzigd:

 

Huidig artikel:

 

1. De eenmalige energietoeslag 2022 van € 800 is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 

Wijziging artikel:

 

1. De eenmalige energietoeslag 2022 van € 1.300 is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 

C.

Het artikel 4:4 wordt als volgt gewijzigd:

 

Huidig artikel:

 

2. Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 31 oktober 2022.

 

Wijziging artikel:

 

2. Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 30 april 2023.

 

D.

Artikel 7:2 wordt als volgt gewijzigd:

 

Huidig artikel:

 

3. Deze beleidsregels vervallen op 31 december 2022.

 

Wijziging artikel:

 

3. Deze beleidsregels vervallen op 30 juni 2023.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking en werkt terug tot en met 19 april

2022.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 september 2022.

De secretaris,

drs. Sj. Vellenga

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

Naar boven