Aanwijzingsbesluit ambtenaar afnemen verklaring onder eed of belofte

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit ambtenaar afnemen verklaring onder eed of belofte

 

gelet op:

  • artikel 2.8, lid 2, onder e en

  • artikel 2.8a, tweede lid onder d van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP)

De bevoegdheid toe te kennen aan de medewerkers Backoffice Burgerzaken van het team Communicatie en Dienstverlening.

 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking. Met dit besluit wordt het eerdere besluit van 9 maart 2020 ingetrokken met ingang van de datum dat besluit in werking treedt.

Peel en Maas, 19 september 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

De gemeentesecretaris/directeur,

L.P.H. Breukers

De burgemeester,

W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Naar boven