Aanwijzingsbesluit toezichthouders medewerkers Openbare Orde en Veiligheid gemeente Molenlanden 2022

 

Het college en de burgemeester van gemeente Molenlanden en de burgemeester, ieder binnen de eigen bevoegdheid;

 

Overwegende :

 

 • Dat het college en de burgemeester van Molenlanden de bevoegdheid hebben toezichthouders aan te wijzen die met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift zijn belast;

 • Dat het uit oogpunt van een goed handhavingsbeleid noodzakelijk is gebruik te kunnen maken van deze bevoegdheid;

 

BESLUITEN;

 

Het aanwijzingsbesluit toezichthouders medewerkers Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Molenlanden vast te stellen.

 

Dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking

 

Artikel 1 begripsomschrijving

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Toezichthouder: een persoon, bij of krachtens wettelijk voorschrift belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift (zoals bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht);

 • b.

  legitimatiebewijs: het bewijs als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Toezichthouders

 • 1.

  Als toezichthouder zijn met de inwerkingtreding van dit aanwijsbesluit aangewezen: de ambtelijke medewerkers Openbare Orde en Veiligheid.

 • 2.

  Als toezichthouder kan bij apart daartoe strekkend besluit door de burgemeester worden aangewezen: iedere ambtelijk medewerker waarvoor het naar het oordeel van de Burgemeester noodzakelijk is voor een goede functievervulling op toezichthoudend gebied.

Artikel 3 Termijn

De aanwijzing tot toezichthouder als bedoeld in artikel 2 geschiedt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband, dan wel tot benoeming in een functie die niet valt binnen de voorgenoemde functie.

Artikel 4 Naleving

De toezichthouders zijn belast met het houden van toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften, daarom gebaseerde uitvoeringsbesluiten, nadere regelgeving en ontheffingen en andere eisen betreffende:

 • Artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht:

 • Algemene Plaatselijke Verordening Molenlanden 2019, inclusief bijbehorende regeling/bijzondere wetten;

 • Alcoholwet

 • Wet basisregistratie personen;

 • Wet op kansspelen

 • Huisvestingwet 2014 c.q. Huisverordening gemeente Molenlanden

 • Winkeltijdenwet c.q. Verordening winkeltijden gemeente Molenlanden

 • Opiumwet

 • Drank en horecaverordening Molenlanden 2020

 • Wet algemene bepaling omgevingsrecht

Als de voornoemde verordeningen en wetten in de toekomst wijzigen, heeft dit aanwijzingsbesluit tevens betrekking op de opvolgende c.q. gewijzigde verordening;

Artikel 5 Legitimatiebewijs

 • 1.

  De regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb is op het legitimatiebewijs, dat aan toezichthouders wordt uitgereikt, van toepassing.

 • 2.

  Het legitimatiebewijs wordt opgesteld conform de “Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb” dat is vastgesteld door de minister van Justitie.

 • 3.

  Legitimatiebewijzen worden alleen uitgegeven aan ambtenaren en/of derden, aan wie toezichthoudende bevoegdheden zijn toegekend door of namens de burgemeester.

 • 4.

  Bij beëindiging van de aanstelling c.q. aanwijzing levert de toezichthouder het legitimatiebewijs in bij de burgemeester.

 

 

Vastgesteld door het college en de burgemeester van gemeente Molenlanden op 20 september 2022.

De secretaris

Leon Anink

De burgemeester,

Theo Segers

de burgemeester van gemeente Molenlanden,

Theo Segers

Naar boven