Vaststellen subsidieplafond aanpak energiearmoede.

 

De stijgende energieprijzen en toenemende inflatie leiden in steeds meer gevallen tot energiearmoede. Naast de reeds aangekondigde maatregelen om hierin een tegemoetkoming vanuit het Rijk te ontvangen voor de minima is er vanuit het Rijk ook een specifieke uitkering aanpak energiearmoede uitgekeerd aan de gemeente. Deze uitkering is vastgesteld op €351.789,- en dient voor 1-1-2024 te zijn benut.

Om die reden heeft de gemeenteraad heeft op 20 september 2022 besloten:

het subsidieplafond voor de aanpak energiearmoede vast te stellen op € 351.789,-, waarbij de verdeling plaatsvindt conform het bepaalde in de nog op te stellen Subsidieregeling Aanpak Energiearmoede.

 

 

De bedoeling is om met de beschikbaar gestelde middelen vanuit het Rijk zoveel mogelijk huishoudens te ondersteunen in de strijd tegen energiearmoede. De middelen uit de beschikking zijn bestemd voor zowel koop- als huurwoningen en dienen bij te dragen aan het verlagen van de energierekening en/of het energieverbruik. Hierbij valt o.a. te denken aan isoleren (grotere ingrepen), zonnepanelen en (hybride) warmtepompen.

Naar boven