Gemeente Nijmegen – verleende omgevingsvergunning – OLO 7103449 - Sionsweg 2 A te Nijmegen

 

Burgemeester en wethouders van Nijmegen maken bekend dat zij ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning gedeeltelijk hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Voor : plaatsen van drietal tijdelijke bijbehorende bouwwerken plateaulift en tweetal hellingbanen

Locatie : Sionsweg 2 A te Nijmegen

Datum besluit : 27 september 2022

Datum verzending : 27 september 2022

Zaaknummer ODRN: W.Z22.105431.01

 

Inwerkingtreding

De vergunning van rechtswege treedt in werking met ingang van de dag nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

 

BEZWAAR EN MOGELIJKHEID VAN VOORLOPIGE VOORZIENING

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen.

 

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen, bureau JZ 20, Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. Op envelop en brief duidelijk "Bezwaarschrift" vermelden.

 

Het is ook mogelijk om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen via een webformulier op de website van de Gemeente Nijmegen, onder Diensten > Klacht, bezwaar en beroep > bezwaar maken, beroep instellen. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van DigiD.

 

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

de naam en het adres van de indiener;

de dagtekening;

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;

de gronden van het bezwaar.

 

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan teven een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

 

Informatie

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl), onder ‘bezwaarschrift’ of ‘mediation’ of op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

Naar boven