Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Noordwijk

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk maakt op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat het college op 20 september 2022 heeft besloten om:

 • I.

  De op de bijlage A en B aangegeven percelen in het Achterweggebied en Vinkeveld-Zuid op grond van artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn;

 • II.

  Gelet op de spoedeisende en vertrouwelijke aard van de betreffende procedure ingevolge artikel 4:11, onder a en c van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geen toepassing geven aan artikel 4:8 Awb (voorbereidingsprocedure);

Aanleiding

De gemeente Noordwijk staat voor de grote opgave om woningbouw te realiseren.Voordat er echter woningen gebouwd kunnen worden, moet er een bouwlocatie gevonden worden. De gemeente heeft een inventarisatie gedaan van potentiële bouwlocaties en ziet binnenstedelijk voldoende capaciteit om deze opgave tot 2030 in te vullen. Ook na 2030 verwacht het college dat er sprake zal zijn van behoefte aan woningbouw. Om ook na 2030 aan deze behoefte te kunnen voldoen, heeft het college voorgesteld om het gebied aan de Achterweg, Herenweg en Vinkeveld-Zuid in de omgevingsvisie aan te wijzen als potentiele woningbouwlocatie.

Beoogd effect

De tijdelijke Wvg-aanwijzing is bedoeld om de periode tot de vaststelling van de definitieve aanwijzing op basis van de omgevingsvisie (art. 2 jo. artikel 4 lid 1 Wvg) te overbruggen.

In meer algemene zin dient de toepassing van de Wvg er toe om de grondverwerving door de gemeente te ondersteunen. De gemeente krijgt een voorkeursrecht (een recht van eerste koop) op de percelen, waardoor de grondeigenaren hun grond bij de verkoop eerst aan de gemeente moeten aanbieden. Door een grondpositie in eigendom te verwerven verzekert de gemeente zich van volledige ruimtelijke regie in het gebied.De inzet van de Wet voorkeursrecht gemeenten is één van de bevoegdheden van de gemeente Noordwijk kan inzetten ter ondersteuning van het actieve grondbeleid. Dit is ook als zodanig vastgelegd in de Nota Grondbeleid.

Geen toepassing aan de voorbereidingsprocedure

Ingevolge artikel 4:11 sub a en c Awb, kan de uniforme voorbereidingsprocedure achterwege worden gelaten indien de vereiste spoed zich daartegen verzet of het met de beschikking beoogde doel slechts kan worden bereikt indien de belanghebbende daarvan niet reeds tevoren in kennis is gesteld. In onderhavig geval doet zich een spoedeisende situatie voor, aangezien het voorkeursrecht mede tot doel heeft om mogelijke grondspeculatie tegen te gaan. De Wvg-aanwijzing moet worden vastgesteld vóórdat de vorige aanwijzing komt te vervallen.Daarnaast betreft deze aanwijzing een tijdelijke aanwijzing van drie maanden. Eenieder krijgt de gelegenheid om een zienswijze ten aanzien van deze aanwijzing naar voren te brengen, vergelijkbaar met de voorbereidingsprocedure. Zienswijzen ten aanzien van de artikel 6 aanwijzing worden meegenomen in de vaststelling van het raadsbesluit. Hiermee is een zorgvuldige voorbereiding door de gemeenteraad alsnog verzekerd.

Eerdere aanwijzing

De gemeente heeft de gronden al eerder aangewezen ingevolge artikel 6 Wvg. Deze aanwijzing werd gepubliceerd op 19 augustus 2019. Omdat dit voorkeursrecht meer dan 2 jaar geleden gevestigd werd, staat het repeteerverbod van art. 9c Wvg niet langer aan de aanwijzing in de weg. De Wvg-aanwijzing voldoet aan het wettelijk kader, gesteld in de Wet voorkeursrecht gemeenten (zie hieronder het kopje ‘juridisch kader’). Voor artikel 6 is relevant dat de gronden een niet-agrarische bestemming wordt toegedacht (wonen) en dat het huidige gebruik daarvan afwijkt.

Ter inzage

Het besluit van burgemeester en wethouders ligt samen met de kadastrale kaart en een lijst met het daarop aanwezen percelen, de naam van de eigenaren alsmede overige relevante gegevens, met ingang van 30 september 2022 in het gemeentehuis van Noordwijk (Voorstraat 42) voor een ieder kosteloos ter inzage.

Gevolgen

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat de eigenaren en/of beperkt gerechtigden de grond eerst aan de gemeente Noordwijk moeten aanbieden, als zij de grond willen verkopen. Het voorkeursrecht heeft dus pas gevolgen als de rechthebbenden tot eigendomsoverdracht willen overgaan. De eigenaren en de beperkt gerechtigden hebben afzonderlijk, bij aangetekende brief, bericht gekregen over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Noordwijk, postbus 298, 2200 AG Noordwijk.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten:

 • a)

  de nam en het adres van de indiener;

 • b)

  de dagtekening;

 • c)

  een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is;

 • d)

  de gronden van het bezwaar.

Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. Een verzoek om een voorlopige voorziening dient u te richten aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH 's- Gravenhage. Hieraan zijn kosten verbonden. Ook dient u een kopie van uw ingediende bezwaarschrift mee te sturen.

Zienswijzen

Dit besluit betreft een voorlopige aanwijzing. Om deze voorlopige aanwijzing te verlengen dient de gemeenteraad vóór 30 december 2022 een besluit tot aanwijzing te nemen op grond van artikel 2 jo. artikel 4 lid 1 Wvg; op basis van de omgevingsvisie. Naar verwachting vindt besluitvorming hierover op 20 december 2022 plaats. In het kader van een zorgvuldige voorbereiding door de gemeenteraad kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken met ingang van 30 september 2022 en derhalve tot 11 november 2022, schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen ten aanzien van het voorgestelde aanwijzingsbesluit. Een concept-raadsvoorstel wordt per 12 oktober 2022 ter inzage gelegd. Als de gemeenteraad besluit om het voorkeursrecht niet te verlengen, dan komt deze voorlopige aanwijzing te vervallen.

Toelichting

Voor een toelichting van dit besluit of indien belanghebbenden mondeling hun zienswijzen bekend willen maken verzoeken wij u tijdens kantoortijden (08:30 tot 17:00) contact op te nemen met de afdeling Grondzaken via 071-36 60 000.

 

 

 

Naar boven