Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Heidereed 15 te Lippenhuizen

De gemeente heeft op 27 september 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer OV-2022-4260 voor een omgevingsvergunning op de locatie Heidereed 15 te Lippenhuizen. De vergunning is verleend. Het besluit betreft:

het plaatsen van een carport tbv zonnepanelen - strijdig met regels RO

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen op afspraak ter inzage in het gemeentehuis. De inzageperiode is zes weken en start op 28 september 2022.

Procedure

Als u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. secretaris Bezwarencommissie, Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 28 september 2022 en bedraagt 6 weken. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn (geen e-mail) en ten minste bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft en de redenen van uw bezwaar.

Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via gemeente@opsterland.nl of telefoonnummer 0512 386 222.

Naar boven