Verleende omgevingsvergunning achtererf Tweeboomlaan 88, Hoorn

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning (NL.IMRO.0405.UAPTweeboomln88-va01) hebben verleend voor het uitbreiden en transformeren van de garage op het achtererf van Tweeboomlaan 88 te Hoorn naar woning. Deze woning krijgt het adres Pater Bleijsstraat 14.

 

Terinzagelegging

De bekendmaking van de omgevingsvergunning wordt op 29 september gepubliceerd en de stukken liggen vanaf 30 september 2022 tot en met 10 november 2022 voor een ieder ter inzage bij het Loket Bouwen, Wonen, en Ondernemen in het stadhuis, Nieuwe Steen 1 te Hoorn. Ook zijn ze te raadplegen op de website van de gemeente (www.hoorn.nl) en op de landelijke voorziening (www.ruimtelijkeplannen.nl).

 

Indienen van beroep

Binnen de periode van terinzageligging kan tegen het besluit beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan worden ingediend door:

- belanghebbenden;

- niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan hebben ingediend;

- niet-belanghebbenden van wie redelijkerwijs niet verwacht kon worden dat zij een zienswijze hebben ingediend.

Een beroepschrift dient te worden gestuurd aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Een beroepschrift kan ook digitaal, via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht worden ingediend. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) vereist.

 

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

 

Verzoek om voorlopige voorziening

Degene die tijdig beroep instelt, kan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening of schorsing van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Indien dit verzoek binnen de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de inwerkingtreding van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het verzoek om voorlopige voorziening kan schriftelijk dan wel digitaal worden gestuurd naar voornoemd adres van de Raad van State.

Voor het indienen van een beroepschrift en/of verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Naar boven