Beleidsregels verhoogde Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Opsterland

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland

 

gelet op:

 

 • titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 

 • het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2022;

 • het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Opsterland;

 • het landelijke normbedrag voor de eenmalige energietoeslag tussentijds is verhoogd en het college het wenselijk vindt om hiervoor een aanpassing te doen op de bestaande beleidsregels voor deze regeling;

besluit vast te stellen de beleidsregels verhoogde Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Opsterland.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland;

 • c.

  inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Opsterland;

 • d.

  peildatum: de eerste dag van de maand waarin de aanvraag is gedaan;

 • e.

  referteperiode: de maand voorafgaand aan de peildatum. Indien dit geen goed beeld geeft van het inkomen kan hier in individuele gevallen van af worden geweken.

Artikel 2. Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

 • 1.

  De verhoogde eenmalige energietoeslag 2022 van € 1300,- is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3.

  Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120 % van de toepasselijke bijstandsnorm. De kostendelersregeling is niet van toepassing.

 • 4.

  Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet

  • b.

   jonger is dan 21 jaar;

  • c.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

Artikel 3. Uitbetaling en toekenning

 • 1.

  Huishoudens die de energietoeslag reeds toegekend hebben gekregen en het oorspronkelijke normbedrag van € 800,- al hebben ontvangen, zullen in september 2022 ambtshalve een nabetaling ontvangen van € 500,-.

 • 2.

  Voor de aanvragen die in behandeling zijn, alsmede toekomstige aanvragen, zal het bedrag van de energietoeslag worden verhoogd naar een eenmalige uitkering van € 1300,-. Dit treed in werking nadat de nabetaling zoals genoemd onder lid 1 van dit artikel is afgerond.

Artikel 4. Aanvraag

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2022, zoals bedoeld in artikel 3, kunnen sinds 1 mei 2022 een aanvraag indienen via een digitaal aanvraagformulier op de gemeentelijke website.

 • 2.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met? 31 december 2022. Aanvragen die na die datum worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen.

Artikel 5. Hardheidsclausule

Het college kan, gelet op alle omstandigheden, in een uitzonderlijk geval en indien dringende redenen dit naar het oordeel van het college noodzakelijk maken, besluiten in af te wijken van deze beleidsregels.

Artikel 6. Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1.

  Deze beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 augustus 2022, onder gelijktijdige intrekking van de Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Opsterland, zoals vastgesteld op 5 april 2022.

 • 2.

  Deze beleidsregels vervallen op 1 januari 2023.

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: beleidsregels verhoogde Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Opsterland

Aldus vastgesteld op 6 september 2022

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Opsterland,

Sandra van ’t Hooge

Waarnemend gemeentesecretaris

Ellen van Selm

Burgemeester

Naar boven