Gemeente Meierijstad – Instellen stopbord B07 en stopmarkering aan de Corridor t.h.v. De Leest te Veghel.

Instellen van stopbord B07 en stopmarkering aan de Corridor t.h.v. de Leest te Veghel

 

 

 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meierijstad:

 

Nummer besluit: 2198441

Gelet op:

 • artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • artikel 18, lid 1 onderdeel d van de WVW 1994 ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

 • artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge de plaatsing en verwijdering van het verkeerstekens van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

 • artikel 24 van het BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie;

Overwegende dat:

 • de Corridor binnen de bebouwde kom van Veghel ligt en in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Meierijstad;

 • verkeersdeelnemers onvoldoende beschermd zijn in de huidige situatie, ondanks dat bestuurders komende vanaf de afrit van de Corridor nu al voorrang dienen te verlenen aan bestuurders op de kruising van de Leest te Veghel;

 • de gemeente het risico op verkeersongelukken wil verminderen door het plaatsen van stopborden zodat bestuurders, komende vanaf de afrit Corridor gedwongen worden om te stoppen om voorrang te verlenen op de kruisende weg;

 • de bovengenoemde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994

  • lid 1: a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • lid 1: c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

  • lid 2: a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

 • het college van burgemeester en wethouders, overeenkomst artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op grond van de geldende mandaatregeling is gemandateerd aan de medewerker verkeer van het atelier Openbaar Gebied;

 • overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemachtigde van de korpschef van de Politie;

 •  

 • nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

B E S L U I T E N:

 • 1.

  Het instellen van een stopverplichting voor verkeer komende vanaf de afrit Corridorweg te Veghel richting de Leest te Veghel.

 • 2.

  Dit kenbaar te maken door plaatsing van het bord B07 uit bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van stopmarkering voor het kruispunt met de Leest te Veghel.

 •  

 • De locatie en plaatsing van de borden wordt aangegeven op de bijgevoegde situatietekening.

Bijlagen:

 • Situatietekening

 •  

Veghel, 23 september 2022

Namens burgemeester en wethouders,

W. van de Schans

Medewerker verkeer

 

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen dit besluit kunt u en kunnen andere belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders , Postbus 10.001, 5460 DA te Veghel.

Het bezwaarschrift moet zijn gemotiveerd en ondertekend.

Als u het besluit wilt laten schorsen kunt u een voorlopige voorziening (schorsing) aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende bezwaarschrift te worden overgelegd. Voor het instellen van genoemd verzoek is een griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

Naar boven