Ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet geluidhinder ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Dorp Lent – 45 (Griftdijk 20)

In het kader van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Dorp Lent – 45 (Griftdijk 20) hebben Burgemeester en Wethouders van Nijmegen conform de Wet geluidhinder een ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) vastgesteld.

Hierin is voor vier woningen vastgelegd en is aangegeven onder welke akoestische voorwaarden deze vier woningen kunnen worden gerealiseerd.

Inzage

Het ontwerpbesluit, met bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken (met ingang van donderdag 29 september 2022 tot en met woensdag 9 november 2022 ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen en het Waalsprong informatiecentrum, Riet van Alebeekstraat 6 te Lent. Het besluit is ook digitaal in te zien via de publicatie ervan in het elektronische Gemeenteblad van de gemeente Nijmegen op https://www.overheid.nl onder ‘Bekendmakingen’.

Zienswijze

Belanghebbenden die het met het besluit niet eens zijn, kunnen in de periode van donderdag 29 september 2022 tot en met woensdag 9 november 2022 een zienswijze indienen.

Dit kan niet per e-mail. Een schriftelijke gemotiveerde zienswijze moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de afdeling Stadsrealisatie (bureau SR30), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. Het is ook mogelijk om digitaal een zienswijze in te dienen via https://www.nijmegen.nl (zoek op ‘zienswijze doorgeven’). Inloggen met DigiD - of voor bedrijven met Eherkenning - is hierbij verplicht.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met de heer R. Kok telefoonnummer, 06 – 31 14 14 78 Hiervan wordt een verslag gemaakt.

Definitief Hogere Waarde-besluit

De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij het nemen van een definitief besluit. De schriftelijke zienswijzen en/of de verslagen van de mondeling ingediende zienswijzen worden bij het definitieve besluit ter inzage gelegd. Bij het indienen van een zienswijze kan worden aangegeven dat het niet op prijs wordt gesteld dat persoonlijke gegevens bekend worden gemaakt.

Naar boven