Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op het perceel De Burg 5a, 1648JT De Goorn

Burgemeester en wethouders van gemeente Koggenland heeft op 22 september 2022 een besluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning met zaaknummer 2022-001872 voor bouwen van een woning op de locatie De Burg 5a, 1648JT De Goorn. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

  • aanleggen van een inrit/uitweg

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis.

Bezwaar

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden.

Voorlopige voorziening

Indien er sprake is van spoed dan kunt u tevens, onder voorwaarde van het indienen van een bezwaar- of beroepschrift, een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter, sectie Bestuur van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621,2003 BR Haarlem.

Inhoud bezwaar- of beroepschrift

Een bezwaar- of beroepschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt / beroep wordt ingesteld en de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt.

Meer informatie vindt u op www.koggenland.nl. Hier vindt u ook het digitale formulier waar u met uw DigiD bezwaar kunt indienen.

Naar boven