Subsidieregeling Leefbaarheidsfonds Aa en Hunze 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze:

gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Aa en Hunze 2021

besluiten vast te stellen de volgende regeling: Subsidieregeling Leefbaarheidsfonds Aa en Hunze 2022

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In de subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Leefbaarheid: de kwaliteit van de directe woon- en leefomgeving van inwoners van de gemeente Aa en Hunze;

 • 2.

  College: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, ook wel college van B&W genoemd, vormt het dagelijks bestuur van de gemeente;

 • 3.

  Begroting: een overzicht van alle verwachte inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode;

 • 4.

  Initiatief: de lokale activiteit, het project of de voorziening.

 • 5.

  Natuurlijk persoon: Een natuurlijk persoon is iemand, een mens van vlees en bloed, die rechten en plichten heeft.

 • 6.

  Zelfwerkzaamheid: het zelf uitvoeren van werkzaamheden.

 • 7.

  Structurele exploitatiekosten: vaste doorlopende gebruikskosten, hieronder vallen bijvoorbeeld huur, verzekering, energiekosten, kosten voor beheer, onderhoudskosten en afschrijving.

Artikel 2 Wat is het doel van deze subsidie?

Het leefbaarheidsfonds is een subsidie voor inwonersinitiatieven. Het leefbaarheidsfonds heeft als doel het op aanvraag verstrekken van subsidies ter stimulering en ondersteuning van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen die een maatschappelijke (meer)waarde leveren aan het behoud of de verbetering van de leefbaarheid van de samenleving in de gemeente Aa en Hunze.

 

Het initiatief sluit aan bij wat er leeft in de eigen omgeving en is passend binnen de doelstellingen van het beleid van de gemeente Aa en Hunze.

Artikel 3 Wie kan deze subsidie aanvragen?

 • 1.

  De aanvrager is een vereniging of stichting, zonder winstoogmerk, of een natuurlijk persoon woonachtig of gevestigd in de gemeente Aa en Hunze.

Artikel 4 Wat zijn de subsidiegrondslagen?

 • 1.

  Er kan maximaal één bijdrage per project worden gevraagd en maximaal één aanvraag per jaar worden gedaan per rechtspersoon of natuurlijk persoon.

 • 2.

  De gemeente verdeelt het leefbaarheidsfonds in twee aanvraagbare vormen:

  • o

   Kleine leefbaarheidsfonds

   De bijdrage van de gemeente is maximaal 50% van de totale kosten en is maximaal € 2.500.

  • o

   Grote Leefbaarheidsfonds

   De bijdrage van de gemeente is maximaal 50% van de totale kosten en is maximaal

   €25.000,-.

 • 3.

  De aanvrager zorgt zelf voor de andere benodigde financiën via bijvoorbeeld fondsen, sponsoring of zelfwerkzaamheid.

 • 4.

  Aan de hand van de aanvraag wordt het subsidiebedrag bepaald.

 • 5.

  Aan de hand van een aantal toetsingscriteria wordt de aanvraag beoordeeld en vastgesteld voor welke aanvraagbare vorm de aanvrager in aanmerking komt. Deze criteria worden in artikel 5 uitgewerkt.

 • 6.

  Voor Grote en Kleine leefbaarheidsfonds tellen twee aparte subsidieplafonds.

 • 7.

  De Algemene subsidieverordening gemeente Aa en Hunze 2021 is van toepassing op de subsidies die op grond van deze subsidieregeling worden aangevraagd.

Artikel 5 Welke criteria zijn van toepassing?

 • 1.

  Het initiatief draagt naar het oordeel van het College in voldoende mate bij aan het doel van deze regeling zoals beschreven in artikel 2.

 • 2.

  Het initiatief heeft geen winstoogmerk en is toegankelijk voor inwoners van de gemeente Aa en Hunze, ook buiten de eigen vereniging om.

 • 3.

  De begroting van het initiatief is transparant opgesteld. Duidelijk moet zijn welke opbrengsten, ook van andere financiers, en uitgaven het initiatief met zich meebrengt.

 • 4.

  Het initiatief wordt gewogen op verschillende criteria en ingedeeld in één van de twee categorieën. Per categorie zijn criteria geformuleerd waar de activiteit aan moet voldoen:

   

Categorie 1: Kleine leefbaarheidsfonds tot €2.500,-

 • 1.

  Kleine leefbaarheidsfonds is een subsidie voor initiatieven van inwoners(groepen) met een eenmalig of experimenteel karakter met een duidelijke maatschappelijke (meer)waarde. Het is niet bedoeld voor feestjes. Hiervoor geldt verder het volgende:

  • a.

   In de aanvraag moet worden laten zien en onderbouwd wat de maatschappelijke (meer)waarde is.

  • b.

   Er hoeft niet worden laten zien hoe aanvrager dit volgend jaar zelf gaat organiseren.

 • 2.

  In het geval van stichtingen of verenigingen geldt aanvullend op voorgaande voorwaarden dat het initiatief een aanvulling is op de normale activiteiten van de stichting of vereniging.

Voorbeeld Kleine leefbaarheidsfonds: Een vereniging organiseert maandelijks educatieve activiteiten voor haar leden.

 

Als maatschappelijke activiteit organiseert deze vereniging een initiatief waarbij wijkbewoners worden aangemoedigd om hulpbehoevende ouderen die door Corona geen boodschappen durven te doen te koppelen aan een maatje.

Categorie 2: Grote leefbaarheidsfonds tot €25.000,-

Grote leefbaarheidsfonds is een subsidie voor toekomstbestendige initiatieven die bijdragen leveren aan een blijvende verandering van de leefbaarheid. Er moet een plan liggen waaruit blijkt dat het initiatief zonder de bijdrage op grond van deze regeling een toekomst heeft. Voor een subsidie gelden de volgende voorwaarden:

 • a.

  In de aanvraag moet worden laten zien en onderbouwd wat de maatschappelijke (meer)waarde is;

 • b.

  In de aanvraag moet worden laten zien en onderbouwd hoe de aanvrager zelf in staat is om het initiatief in de toekomst in stand te houden;

 • c.

  De subsidie kan voor een meerjarig initiatief worden toegekend. De uitvoeringsperiode van het initiatief waarvoor subsidie kan worden toegekend duurt maximaal twee jaar.

Artikel 6 Welke kosten komen voor subsidie in aanmerking?

 • 2.

  Kosten die direct betrekking hebben op de uitvoering van het initiatief, zoals organisatie, materiaal, techniek en communicatie, komen voor subsidie in aanmerking.

 • 3.

  Kosten in verband met verstrekking van zaken zoals consumpties, catering, reis- en verblijfskosten, presentjes en prijzen komen in principe niet voor subsidie in aanmerking.

 • 4.

  Het leefbaarheidsfonds subsidieert geen structurele exploitatiekosten. Wel kan de subsidie in het kader van het kleine leefbaarheidsfonds verleend worden voor bijvoorbeeld het eenmalig huren van een locatie specifiek voor het uitvoeren van een activiteit.

Artikel 7 Hoe kan de subsidie worden aangevraagd?

Een aanvraag kan het gehele jaar worden gedaan. In afwijking van artikel 7 lid 3 van de Algemene Subsidieverordening 2021 gemeente Aa en Hunze wordt een aanvraag ten minste acht weken voor het starten van het initiatief, waarop de aanvraag betrekking heeft, bij het college ingediend. Artikel 6 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Aa en Hunze 2021 is hierop van toepassing.

 

De aanvraag wordt ingediend met behulp van het daarvoor bestemde aanvraagformulier.

Artikel 8 Hoe wordt de subsidie toegekend?

 • 1.

  Voor de categorieën Kleine leefbaarheidsfonds en Grote leefbaarheidsfonds geldt een apart subsidieplafond. Indien het subsidieplafond is bereikt wordt de aanvraag afgewezen.

  • a.

   Voor het Klein Leefbaarheidsfonds geldt vanaf 1 september 2022 t/m 31 december 2022 een subsidieplafond van €7000.

  • b.

   Voor het Klein Leefbaarheidsfonds geldt vanaf 2023 het subsidieplafond dat elk kalenderjaar door het college wordt vastgesteld en gepubliceerd. Voor elk kalenderjaar is voor het subsidiëren van initiatieven het bedrag beschikbaar zoals dat in de begroting voor het betreffende kalenderjaar is vastgesteld.

  • c.

   Voor het Groot Leefbaarheidsfonds geldt vanaf 1 september 2022 tot en met 31 december 2026 een subsidieplafond van € 20.000.

 • 2.

  Indien de aanvragen het beschikbare budget zoals genoemd in lid 1 van dit artikel overschrijden, volgt verlening op basis van de chronologische volgorde van ontvangst van de subsidieaanvragen. De datum waarop de aanvraag volledig is, wordt aangemerkt als de datum van ontvangst.

Artikel 9 Hoe wordt de subsidie verstrekt en hoe wordt er eindverantwoording afgedragen?

In aanvulling op artikel 13 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Aa en Hunze 2021 gelden de volgende voorwaarden voor subsidieverstrekking en eindverantwoording:

 

Subsidies tot € 5.000

 • 1.

  In beginsel wordt een subsidie verleend en daarna vastgesteld. Bij subsidiebedragen tot €5.000 wordt de subsidie direct vastgesteld.

 • 2.

  In afwijking van voorgaand lid:

  • a.

   kunnen in de beschikking voorwaarden worden opgenomen over het uitvoeren van het gesubsidieerde initiatief. Als daaraan is voldaan, stellen burgemeesters en wethouders binnen 8 weken het subsidiebedrag vast.

  • b.

   kan in een situatie waarbij een subsidie tot €5.000 niet direct wordt vastgesteld het volledige subsidiebedrag als voorschot worden verstrekt.

 • 3.

  De subsidieontvanger is verplicht na afloop van het initiatief binnen vijf dagen een kort fotoverslag op te sturen. De foto’s zijn beschikbaar en bruikbaar voor openbare verantwoording aan inwoners en de gemeenteraad van de gemeente Aa en Hunze voor de besteding van de subsidie.

 • 4.

  Eindverantwoording vindt steekproefsgewijs plaats. Hiervoor dienen facturen en betaalbewijzen ten aanzien van de besteding van de subsidie te worden bewaard tot twee jaar na de einddatum van het gesubsidieerde initiatief.

 • 5.

  Burgemeester en wethouders kunnen consequenties verbinden aan niet meewerken aan een steekproefsgewijze controle. Dit betekent onder meer dat de verleende subsidie kan worden teruggevorderd als hieraan niet of niet volledig wordt meegewerkt.

Subsidies van meer dan € 5.000 en ten hoogste € 25.000

 • 1.

  De subsidie wordt eerst verleend en het volledige subsidiebedrag wordt als voorschot verstrekt. Uiterlijk acht weken nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht, dient de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling in.

 • 2.

  De aanvraag tot vaststelling bevat een kort fotoverslag en een inhoudelijk verslag. Deze foto’s zijn beschikbaar en bruikbaar voor verantwoording aan inwoners en de gemeenteraad van de gemeente Aa en Hunze voor de besteding van de subsidie. Uit het inhoudelijk verslag blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan de verplichtingen zijn voldaan.

 • 3.

  Indien het college dit wenst, toont aanvrager door middel van facturen en betaalbewijzen aan welke kosten zijn gemaakt.

 • 4.

  Eindverantwoording vindt steekproefsgewijs plaats. Hiervoor dienen facturen en betaalbewijzen ten aanzien van de besteding van de subsidie te worden bewaard tot twee jaar na de einddatum van het gesubsidieerde initiatief.

 • 5.

  Burgemeester en wethouders kunnen consequenties verbinden aan niet meewerken aan een steekproefsgewijze controle. Dit betekent onder meer dat de verleende subsidie kan worden teruggevorderd als hieraan niet of niet volledig wordt meegewerkt.

Artikel 10 Wanneer komt de aanvraag niet in aanmerking voor deze subsidie?

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Aa en Hunze 2021 wordt de subsidie in ieder geval geweigerd:

 

 • 1.

  Indien met het initiatief waarvoor subsidie wordt gevraagd is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen;

 • 2.

  De aanvraag minder dan acht weken voor de start van de activiteit of het project wordt ingediend;

 • 3.

  Het initiatief een (partij)politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke vorming tot doel heeft, een ongeoorloofde discriminerende inhoud heeft, in strijd is met wetten of regels, de goede zeden of de openbare orde en veiligheid of schadelijk is voor natuur en milieu of anderszins strijdig is met de duurzaamheid;

 • 4.

  Indien het verlenen van een subsidie strijdig is met vastgesteld gemeentelijk beleid zal het college het verzoek afwijzen of, in bijzondere gevallen, ter besluitvorming voorleggen aan de raad;

 • 5.

  Indien het initiatief waarvoor de subsidie wordt aangevraagd op een naar het oordeel van het college andere toereikende wijze van middelen kan worden voorzien;

 • 6.

  Indien het initiatief reeds op een andere wijze door het college van gemeente Aa en Hunze kan worden gesubsidieerd;

 • 7.

  Indien het initiatief een commercieel doel dient;

 • 8.

  Aannemelijk is dat het initiatief ook zonder subsidie zonder belangrijke vertraging kan worden uitgevoerd;

 • 9.

  Indien het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen van deze regeling, indien toepassing van dit besluit tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 september 2022.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Leefbaarheidsfonds Aa en Hunze 2022

   

Toelichting

Gemeente Aa en Hunze is een uitgestrekte gemeente met een groot aantal dorpskernen. Daarbinnen bestaat een rijk verenigingsleven, waar een groot aantal stichtingen en inwonersgroepen een bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelen in onze gemeente. De gemeente subsidieert inwonersgroepen die een bijdrage leveren aan de verwezenlijking van beleidsdoelen en die zonder subsidie niet of niet geheel gerealiseerd kunnen worden. Het gemeenschapsbelang staat hierin centraal.

 

De gemeente Aa en Hunze verstrekt subsidies …

… aan inwoners, organisaties en ondernemers

… om initiatieven en activiteiten te stimuleren, steunen en waarderen

… die bijdragen aan de leefbaarheid en sociale samenhang in de dorpen

… die bijdragen aan effecten en doelstellingen van de gemeente.

 

Subsidies zijn voor de gemeente een middel om beleidsdoelen te realiseren en hebben een sterke verbinding met wat er gebeurt in de samenleving. Dit doet zij door inwoners en vrijwilligersorganisaties in staat te stellen activiteiten te realiseren die een maatschappelijk effect hebben en aansluit bij de doelen van de gemeente. Het gaat dan om activiteiten die in het algemeen nuttig, gewenst of nodig zijn en daarnaast ook bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen. Het subsidiebeleid gaat ervan uit dat alleen activiteiten die uitvoering geven aan gemeentelijk beleid en het algemeen belang dienen, subsidiabel zijn.

 

 • De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het vaststellen van:

  • het beleidskader: dit schetst de doelstellingen, uitgangspunten en thema’s van het subsidiebeleid;

  • de algemene subsidieverordening: dit zijn de algemene juridische kaders;

  • de subsidieplafonds: dit zijn de financiële kaders.

 • Burgemeester en wethouders (het college) zijn gemandateerd om de subsidieregels te ontwikkelen. Dit is een verdeelsysteem waarin staat aangegeven wat subsidiabel is en hoe het budget verdeeld wordt. De subsidieregels zijn dynamisch. Zij zijn gekoppeld aan gewenste maatschappelijke effecten die worden vastgelegd in beleid. Wanneer de maatschappij veranderd, veranderen de gewenste effecten en mogelijk ook de subsidieregels.

Hieronder vindt u de visie, het beleidskader en juridisch kader voor subsidies die we verstrekken aan verenigingen, vrijwilligersorganisaties en inwoners(groepen) - het maatschappelijk middenveld. De subsidies worden veelal verstrekt met een specifiek doel om initiatieven/activiteiten te faciliteren en stimuleren. Denk hierbij aan Sport en Cultuur en Leefbaarheid subsidies.

 

Visie

 

Aa en Hunze Samen Doen

Aa en Hunze heeft oog voor sterke, leefbare, duurzame en vitale dorpen. Samen met inwoners zorgen we ervoor dat dit zo blijft en mogelijk nog sterker, leefbaarder, duurzamer en vitaler wordt.

 

‘Aa en Hunze is een aantrekkelijke woongemeente waar het buitengewoon goed leven en recreëren is, met een levendige, zorgzame en innovatieve samenleving in een robuust landschap: Aa en Hunze Buitengewoon!”

 

Co-creatie en samenwerken met onze maatschappelijke partners en inwoners is het uitgangspunt. We bieden inwoners, organisaties en ondernemers mogelijkheden aan om zelf initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan een toekomstbestendig woonklimaat. We stimuleren en faciliteren deze initiatieven door onder andere subsidieregelingen in te zetten.

 

Vitale dorpen

We streven naar sociale en vitale kernen, waar inwoners actief zijn, elkaar helpen en zelf initiatief nemen. Dat maakt het prettig wonen in Aa en Hunze. Samenwerking tussen inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke partijen in en tussen dorpen wordt gestimuleerd. We stimuleren en faciliteren actief eigenaarschap en lokale initiatieven. Inwoners nemen zelf initiatief en voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen leefomgeving. Dat biedt uitdagingen maar vooral kansen.

 

Onze leidende waarden zijn: samenwerken, vertrouwen, maatwerk, ruimte en integraal werken.

 

De rol van de gemeente en subsidie als middel

De gemeente neemt steeds vaker de regierol op zich. De gemeente voert taken zelf niet uit, maar zet deze uit bij publieke en private organisaties waarmee deze bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente. De gemeente faciliteert partners en inwoners om initiatieven te ontwikkelen. De uitvoering ligt bij de samenleving en de gemeente faciliteert daarin.

 

Eén van de sturingsinstrumenten die de gemeente tot haar beschikking heeft zijn subsidies. Via subsidies geeft de gemeente sturing aan het bereiken van gemeentelijke ambities en doelen. Met beleid geven we dan ook richting – in de vorm van doelstellingen en activiteiten – en stellen we middelen beschikbaar waarmee maatschappelijke en organisatie doelen gerealiseerd kunnen worden. Dit doen we onder andere door diensten van professionele organisaties in te zetten, maar ook door subsidie beschikbaar te stellen voor vrijwilligersorganisaties (zoals sport, cultuur en evenementen). Subsidie is een middel en geen doel op zich.

 

Beleidskader subsidieverstrekking - uitgangspunten

 

Algemeen belang

Het subsidiebeleid gaat ervan uit dat alleen activiteiten, die uitvoering geven aan gemeentelijk beleid en het algemeen belang dienen, subsidiabel zijn. Het gaat dan om activiteiten die in het algemeen nuttig, gewenst of nodig zijn en daarnaast ook bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen. Het gemeenschapsbelang staat centraal.

 

Maatschappelijke waarde van een initiatief

We willen initiatieven waarderen op hun maatschappelijke waarde in plaats van eerst naar het juridisch en economische aspect te kijken. De waarden Rendement (met schaarse middelen verstandig omgaan), Legitimiteit (maakt het initiatief verschil?) en Betrokkenheid (bestaat er draagvlak voor het initiatief?) staan centraal. Dit zijn dan ook de vragen die we onszelf stellen bij nieuwe initiatieven en in de afweging mee nemen.

 

Cofinanciering

De gemeentelijke bijdrage is aanvullend en we vragen initiatiefnemers om te zorgen voor cofinanciering. Cofinanciering laat het draagvlak zien voor een initiatief en kan in verschillende vormen: dit kan gaan om een eigen (leden)bijdrage, crowdfunding, materialen of bijdragen van andere fondsen of ondernemers.

 

Verder wordt in het beoordelingsproces – behalve het doel van de activiteit en hoe het bijdraagt aan het algemeen belang - in de afweging meegenomen of organisaties (voldoende) eigen vermogen hebben (en dus de subsidie mogelijk niet nodig hebben). Een kritische afweging is van belang, omdat het gaat om gemeenschapsgeld.

 

Faciliteren en co-creëren

De regie rol van de gemeente uit zich in het faciliteren en stimuleren van activiteiten die 1) het algemeen belang dienen en 2) bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen. Daarnaast wordt nadrukkelijk verzocht om draagvlak te organiseren. De uitvoering ligt nadrukkelijk bij de initiatiefnemer.

 

We gaan uit van vertrouwen en deregulering

In het nieuwe subsidiebeleid streven we naar deregulering, het vereenvoudigen van de regels/procedures en het beperken van de administratieve lasten voor de subsidieaanvragers en voor de gemeente.

 

 • Om het aanvragen eenvoudig te maken gaan we gebruik maken van standaard aanvraagformulieren. Er worden niet meer gegevens opgevraagd dan nodig. Verder stellen we duidelijke voorwaarden op voor subsidies en staat dit overzichtelijk op de website.

 • De mate van verantwoording wordt gekoppeld aan de aard en hoogte van de subsidie en zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Voor het toekennen van een subsidie tot een bedrag van €5.000,- wordt geen verantwoording gevraagd en gaan we uit van het vertrouwen dat de activiteit daadwerkelijk wordt uitgevoerd waarvoor de subsidie is aangevraagd. We willen dit ‘controleren’ op basis van steekproef. Dit is opgenomen in Algemene Subsidieverordening gemeente Aa en Hunze 2021.

 • Uiteraard is er een meldingsplicht als een activiteit niet plaatsvindt.

Gelijkheid en transparantie

Een van de redenen om het subsidiebeleid te herijken, is te komen tot een eenduidig subsidiestelsel. Er wordt verondersteld dat activiteiten met een min of meer gelijke doelstelling op een gelijke wijze worden gewaardeerd. De basis vormt immers een zo rechtvaardig mogelijk subsidiebeleid. Uit oogpunt van transparantie en openheid willen we jaarlijks inzichtelijk maken welke subsidies zijn verleend uit de verschillende subsidieregelingen. Transparantie betekent ook dat organisaties inzichtelijk maken waar zij mee bezig zijn en waarvoor de subsidie is/wordt ingezet en welke maatschappelijke resultaten dit heeft opgeleverd.

 

Reguliere en maatwerksubsidies

We verlenen reguliere subsidies (incidentele en jaarsubsidies) voor bijvoorbeeld sport en cultuur, maar houden ruimte voor overige inwonersinitiatieven. Er wordt ruimte gehouden voor initiatieven die vanuit de samenleving ontstaan. Het Leefbaarheidsfonds is een voorbeeld van zo’n breed inzetbare maatwerksubsidie.

 

Ondersteuning gemeente is meer dan subsidieverstrekking

De gemeente stimuleert en faciliteert organisaties actief bij te dragen aan maatschappelijke doelen. Dit gaat verder dan alleen subsidieverstrekking. De rol van de gemeente in de ondersteuning van organisaties is een mix van de inzet van menskracht, middelen en kennis. Dit kan bijvoorbeeld zijn door als gemeente organisaties te ondersteunen bij het zoeken naar gewenste oplossingen en het beantwoorden van vragen en het stimuleren van onderlinge samenwerking.

 

Juridische kaders

 

Algemene wet bestuursrecht ( Awb )

In de Awb is één hoofdstuk opgenomen over subsidies. Hierin ligt voor het gemeentebestuur de (wettelijke) basis om subsidies te kunnen verstrekken. Volgens artikel 4:21 lid 1 van de Awb is subsidie ‘de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.’

 

Algemene subsidieverordening (ASV)

De ASV regelt in aanvulling op de Awb waaraan een subsidieaanvraag moet voldoen. De Awb stelt ook in artikel 4:23 dat een bestuursorgaan alleen subsidie mag verstrekken op grond van een wettelijk voorschrift dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt. In de ASV zijn o.a. de subsidiesoorten benoemd, de weigeringsgronden, de aanvraagtermijnen en de voorwaarden voor verantwoording. Subsidieregelingen vormen een aanvulling op de ASV.

 

Subsidieregelingen

In de subsidieregelingen is beschreven voor welke activiteiten subsidie kan worden aangevraagd. Samen met de ASV en de Awb vormen de subsidieregelingen de wettelijke basis om subsidie te verlenen. In subsidieregelingen zijn nadere voorwaarden en vereisten opgenomen in aanvulling op de Awb en ASV.

Naar boven