Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Heemtuinen

Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 110c Wet geluidhinder (Wgh) het volgende bekend.

Bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering op 15 september 2022 het bestemmingsplan Heemtuinen vastgesteld.

Het betreft een bestemmingsplan om maximaal 183 woningen, waaronder grondgebonden woningen en appartementen mogelijk te maken. Het plan Heemtuinen bestaat uit twee bouwblokken (maximale bouwhoogten 13 en 17 meter) en één zelfstandig appartementengebouw (maximale bouwhoogte 23 meter). De bouwblokken zijn los geplaatst in de groene leefomgeving. Centraal in het plan bevindt zich een ‘Groene Vallei’, bestemd voor ontmoeten en recreëren. Dit centrale gebied verbindt het plangebied met het Heempark en het Marnixpark naar het buitengebied als een doorlopende ecologische structuur. Het nieuw beoogde stedenbouwkundige plan past voor een deel niet binnen de bouwmogelijkheden van het vigerende bestemmingsplan ‘Westwijk’ (vastgesteld op 20 mei 2021). Om deze reden moet een nieuw bestemmingsplan vastgesteld worden. Naar aanleiding van de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan zijn twee zienswijzen en een ambtelijke reactie ingediend. Het bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders hebben besloten om op grond van de Wet geluidhinder hogere waarden vast te stellen: ten aanzien van het industrielawaai van het industrieterrein Botlek Pernis voor 100 woningen een hogere waarde van 51dB(A) en voor 16 woningen een hogere waarde van 52 dB(A); ten aanzien van wegverkeerslawaai Marnixlaan/Dirk de Derdelaan voor 25 woningen een hogere waarde van 52 dB(A) en voor 32 woningen een hogere waarde van 55 dB(A); ten aanzien van het verkeerslawaai van de Floris de Vijfdelaan voor 12 woningen een hogere waarde van 53 dB (A) en voor 16 woningen een hogere waarde van 56dB(A) . Er zijn geen zienswijzen ingediend die betrekking hebben op het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder.

Zes weken ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan (met raadsbesluit tot vaststelling), het besluit vaststelling hogere waarden Wet Geluidhinder en alle bijbehorende stukken liggen 22 september 2022 tot en met 2 november 2022 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar en beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl, met de planidentificatie: NL.IMRO.0622.0306bpHeem2021-0030.

Het bestemmingsplan is tevens in te zien op het Stadskantoor aan het Westnieuwland 6. Het stadskantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00. Indien u de stukken wenst in te zien, verzoeken wij u binnen de termijn van de terinzagelegging met ons in contact te treden. Dit kunt u doen door een verzoek per e-mail naar ro@vlaardingen.nl te sturen. We zullen hierop in contact met u treden om een afspraak te maken.

Beroep en voorlopige voorziening

Gedurende de termijn van terinzagelegging (van 22 september 2022 tot met 2 november 2022) kan door belanghebbenden, of indieners van een zienswijze, schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan en tegen het besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Het bestemmingsplan treedt in werking één dag na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de werking van dit besluit niet. Daarvoor kan gedurende de genoemde beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend, op genoemd adres. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift en dient het spoedeisende belang aan te geven. Als binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

Vlaardingen, 21 september 2022

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen

Naar boven