Bestemmingsplan ‘Parkweg 2’ vastgesteld

Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 110c Wet geluidhinder (Wgh) het volgende bekend.

Bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 15 september 2022 het bestemmingsplan ‘Parkweg 2’ vastgesteld.

Op deze locatie – dat grenst aan de Parkweg (noordkant), de Julianasingel en het Oranjepark (westkant), de Beukestraat (oostkant) en bestaande woningen aan de Beukestraat (zuidkant) - is op dit moment een rijksmonumentale villa gesitueerd. Aan de oostkant van deze villa - in de bestaande tuin - is een bouwvlak opgenomen, waarbinnen de oprichting van een vrijstaande woning is toegestaan. Van deze bouwmogelijkheid is tot op heden geen gebruik gemaakt en de initiatiefnemer heeft de wens een twee-onder-één-kap-woning te realiseren. De twee beoogde woningen bevinden zich deels buiten het aangewezen bouwvlak en deels in de bestemming 'Tuin'. Het initiatief is hiermee in strijd met het vigerende bestemmingsplan 'Oostwijk-Noord'. Voor het planologisch mogelijk maken van dit initiatief is voorliggend (ontwerp)bestemmingsplan opgesteld. Naar aanleiding van de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan zijn een zienswijze en een ambtelijke reactie ingediend. Deze hebben geleid tot een gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan.

Besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders hebben besloten om op grond van de Wet geluidhinder ten aanzien van het industrielawaai van het industrieterrein Vulcaanhaven/Koningin Wilhelminahaven/Vettenoord voor beide woningen een hogere waarde vast te stellen van 55 dB(A). Er zijn geen zienswijzen ingediend die betrekking hebben op het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan (met raadsbesluit tot vaststelling), het besluit vaststelling hogere waarden Wet Geluidhinder en alle bijbehorende stukken liggen met ingang van 22 september 2022 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage. Het digitale bestemmingsplan is raadpleegbaar en beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl. De planidentificatie is

NL.IMRO.0622.0303bpPark22021-0030

Bestemmingsplan met bijbehorende stukken inzien

Indien u de stukken fysiek wenst in te zien willen wij u verzoeken dit aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per e-mail naar ro@vlaardingen.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatisch oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden het fysieke ontwerpbestemmingsplan in te zien.

Beroep en voorlopige voorziening

Gedurende de termijn van terinzagelegging (van 22 september 2022 tot met 2 november 2022) kan door belanghebbenden, of indieners van een zienswijze, schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan en tegen het besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Het bestemmingsplan treedt in werking één dag na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de werking van dit besluit niet. Daarvoor kan gedurende de genoemde beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend, op genoemd adres. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift en dient het spoedeisende belang aan te geven. Als binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

Vlaardingen, 21 september 2022

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen

Naar boven