VERKEERSBESLUIT

Registratienummer: Z/22/090751 Gemeenteblad: 2022, nr.

 

Onderwerp: Inrichten persoonsgebonden gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Homberg 2017 in Wijchen.

 

Burgemeester en wethouders van Wijchen,

 

Gelet op:

- artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW),

- artikel 18 van de WVW,

- artikel 15 van de WVW 1994,

- artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW),

- artikel 24 onder a van het BABW dat in overeenstemming met dit artikel overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Gelderland-Zuid en dat op 4 augustus 2022 positief is geadviseerd;

- het feit dat de Homberg in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Wijchen.

 

Overwegende dat:

• een burger een verzoek heeft ingediend een persoonsgebonden gehandicaptenparkeerplaats te realiseren ter hoogte van Homberg 2017;

• de betreffende bewoner beschikt over een gehandicaptenparkeerkaart en ingezetene is van de gemeente Wijchen;

• de betreffende bewoner maximaal 100 meter aaneengesloten kan lopen, wat is opgenomen in het medische advies van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ);

• bij inspectie ter plaatse door de wijkbeheerder is geconstateerd dat er op de locatie voldoende ruimte aanwezig is om een persoonsgebonden gehandicaptenparkeerplaats te realiseren;

• de parkeerdruk vooral in de avonduren hoog is;

• dit juist een reden is om mee te werken aan het verzoek voor een gehandicaptenparkeerplaats op deze locatie;

• de wijkbeheerder en de betreffende bewoner overleg hebben gehad, waarbij is besloten dat de gekozen locatie de meest ideale parkeerplaats is;

• het voor in- en uitstappen wenselijk is een parkeerplaats langs een weg, groenstrook of pad te gebruiken, waardoor in plaats van twee slechts één algemene parkeerplaats wordt gebruikt;

• hiermee de verschillende belangen die in de omgeving spelen tegen elkaar zijn afgewogen;

• de doelstellingen van dit verkeersbesluit zijn het verbeteren van de bruikbaarheid van de weg, en het vergroten van de verkeersveiligheid. Op basis van art. 2, lid 1 van de WVW liggen de belangen van vrijheid van het verkeer, de bruikbaarheid van deze wegen en een veilige inrichting van de weg ten grondslag aan het verkeersbesluit. Deze belangen zijn in de voorgaande overwegingen tegen elkaar afgewogen.

 

nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

 

B E S L U I T E N :

 

I. De op de tekening 00W1587 aangegeven openbare parkeerplaats aan te wijzen als een persoonsgebonden gehandicaptenparkeerplaats voor de betreffende bewoner door middel van een van kenteken voorzien verkeersbord E6 (RVV).

II. Het besluit te laten vervallen zodra het recht op een gehandicaptenparkeerkaart vervalt, dan wel de bewoner verhuist of de bewoner komt te overlijden.

 

Namens het college van burgemeester en wethouders van Wijchen,

 

Yoerik Groen

beleidsmedewerker fysieke leefomgeving, team gebiedsinrichting

 

 

 

Datum: 20 september 2022

 

Bijlage 1: Situatietekening Homberg 2017 in Wijchen

Bijlage 2: Advies politie-eenheid Oost-Nederland

 

 

 

 

 

Bezwaar

 

Binnen zes weken na de dag dat dit besluit is bekendgemaakt kan een belanghebbende tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij ons college. De termijn van zes weken begint te lopen op de dag na de publicatie van dit besluit.

 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:

- naam en adres van de indiener,

- datum van het bezwaarschrift,

- omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht,

- de gronden van het bezwaar.

 

Heeft u er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet u richten aan de Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Indien u zo’n verzoek indient, moet u bij ons ook een bezwaarschrift indienen. Een kopie van dit bezwaarschrift moet u bij het verzoek om een voorlopige voorziening overleggen.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Dit besluit ligt gedurende de termijn van zes weken na de dag van openbare kennisgeving ter inzage in het gemeentehuis bij de balie van de Afdeling Bouwen en Leefomgeving, gevestigd aan de Kasteellaan 27 te Wijchen. U kunt dit besluit inzien gedurende de openingstijden.

 

Een afschrift van dit verkeersbesluit wordt verzonden aan:

• Politie-eenheid Oost-Nederland, team verkeer; de heer J. Sengers, Postbus 9109, 6500 HL Nijmegen;

• Politie-eenheid Oost-Nederland, team Wijchen; de heer H. van den Heuvel;

• Werkorganisatie Druten Wijchen, domein Publiekszaken, Balie Bouwen en Leefomgeving (ter inzagelegging);

• Werkorganisatie Druten Wijchen, domein fysieke leefomgeving, team ruimtelijk beheer.

• Werkorganisatie Druten Wijchen, team geo-informatie

 

Naar boven