Toestemming voor het plaatsen van een bouwplaats en een reclamebord van 3 oktober 2022 t/m 31 maart 2023 ter hoogte van Kastanjedal 8 en op de hoek van Rozenlaan en Kastanjedal te Maassluis

Maassluis, 19 september 2022

Verleende vergunning:

Voorwerpen op de weg

  • Plaatsen van een bouwplaats en een reclamebord, het grasveld ter hoogte van Kastanjedal 8 en op de hoek Rozenlaan en Kastanjedal (reclamebord), 3 oktober 2022 t/m 31 maart 2023 (datum van het besluit 12 september 2022), alle postcodes.

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 55, 3140 AB Maassluis.

Indien dit, gelet op de betrokken belangen, spoedshalve is vereist, kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Naar boven