Verleende ontheffing werktijden op grond van artikel 8.3 (geluidhinder) Bouwbesluit 2012, te Heemskerk.

Op 6 september 2022 hebben wij een verzoek om ontheffing van bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden op werkdagen ontvangen. Op grond van artikel 8.3 lid 1 Bouwbesluit 2012 moeten werkzaamheden op werkdagen en op zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur worden uitgevoerd. Op grond van artikel 8.3 van het Bouwbesluit kan voor werkzaamheden buiten deze tijden ontheffing worden verleend.

 

Ontheffing voor werkzaamheden Project Zeekabel Hollands Kust Noord en Hollandse Kust West Alpha

Deze ontheffing is noodzakelijk aangezien voor bepaalde werkzaamheden buiten de reguliere werktijden wordt gewerkt. Er is nu een ontheffing voor werken buiten de ‘normale’ werktijden die loopt t/m 31 september.

Vanwege enkele tegenslagen, waaronder noodzakelijke reparatie van de Moonfish, blijkt het dat de werkzaamheden uitlopen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind oktober 2022 gereed. Om onvoorziene verdere uitloop op te kunnen vangen is gevraagd om verlenging van het werken buiten de ‘normale’ werktijden tot en met 30 november 2022.

Wij verlenen op grond van artikel 8.3, lid 3 van het Bouwbesluit ontheffing om, ook voor de periode van 1 oktober 2022 t/m 30 november 2022, buiten de reguliere werktijden zoals opgenomen in artikel 8.3 lid 1

(maandag t/m vrijdag en zaterdag tussen 7:00 en 19:00) tussen 19:00 en 7:00 de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren.

Zaaknummer: Z/2022/395715

Verzenddatum: 15 september 2022

Nadere inlichtingen: team Vergunningen, toezicht , handhaving en veiligheid , P. Backer, 140251

 

Laat het ons op tijd weten als u het met dit besluit niet eens bent.

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u een brief schrijven aan burgemeester en wethouders. Dit noemen wij een bezwaarschrift. Dit bezwaarschrift moet u sturen binnen zes weken na verzenddatum. Noem in het bezwaarschrift in ieder geval:

- Uw naam, adres en telefoonnummer;

- De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

- Een omschrijving van het besluit waar het niet mee eens bent. U kunt ook een kopie van het besluit meesturen;

- De redenen waarom u bezwaar maakt;

- Uw handtekening.

Het bezwaarschrift stuurt u naar Postbus 1, 1960 AA HEEMSKERK.

Heeft u een DigiD-inlogcode? Maak dan online bezwaar. Dit doet u via www.heemskerk.nl. U kunt uw bezwaar niet mailen.

Als u niet kunt wachten tot uw bezwaarschrift is behandeld omdat uw zaak spoedeisend is, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Heeft u een DigiD-inlogcode dan kan het ook online via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

 

 

Naar boven