Toestemming voor het plaatsen van zonnepanelen aan Dr. Kuyperkade 6A te Maassluis

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure):

Locatie

(Bouw)plan

Datum verleend

Soort vergunning

Dr. Kuyperkade 6A

3142GB

Plaatsen zonnepanelen

20-09-2022

Bouwen

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 55, 3140 AB Maassluis.

Indien dit, gelet op de betrokken belangen, spoedshalve is vereist, kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Naar boven