Verordening tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval gemeente Steenwijkerland 2022

De raad van de gemeente Steenwijkerland;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 juli 2022 met nummer 2022_B&W_00543;

 

gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet

 

besluit vast te stellen de:

 

Verordening tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval gemeente Steenwijkerland 2022

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  heffingsambtenaar: de gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet;

 • b.

  onvermijdbaar medisch afval: medisch afval als gevolg van een langdurige of chronische ziekte of medische beperking. Te denken valt onder meer aan incontinentiemateriaal, dialyse- en stomamateriaal;

 • c.

  belastingplichtige: degene op wiens naam de aanslag afvalstoffenheffing is gesteld;

 • d.

  belanghebbende: degene ten behoeve van wie een document zoals een medische verklaring is afgegeven, danwel een factuur is overlegd;

 • e.

  gemiddeld aantal aanbiedingen: het gemiddeld aantal aanbiedingen restafval in Steenwijkerland bij een ondergrondse container per huishouden of het gemiddeld aantal aanbiedingen van een mini-container van 240 liter bestemd voor restafval in het voorgaande belastingjaar;

 • f.

  tegemoetkoming: een tegemoetkoming die door de gemeente Steenwijkerland wordt toegekend aan een belastingplichtige, die vanwege onvermijdbaar medisch afval met bovengemiddeld hoge afvalkosten wordt geconfronteerd.

 • g.

  afvalstoffenheffing: de heffing als bedoeld in artikel 2 van de in Steenwijkerland geldende verordening afvalstoffenheffing;

 • h.

  langdurig ontstaan: afvalstoffen die ontstaan vanwege een langdurige of chronische ziekte of medische beperking.

Artikel 2. Aanvraag

De heffingsambtenaar kan de belastingplichtige op schriftelijke aanvraag een tegemoetkoming toekennen vanwege het aanbieden van onvermijdbaar medisch afval.

Artikel 3. Voorwaarden aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag als bedoeld in artikel 2 dient te worden gedaan op een door de heffingsambtenaar vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Een aanvraag kan alleen worden gedaan in die situaties waarin er sprake is van het langdurig ontstaan van onvermijdbaar medisch afval.

 • 3.

  Een aanvraag kan alleen betrekking hebben op het lopende kalenderjaar. Een aanvraag kan worden ingediend voor 1 december van het lopende kalenderjaar.

 • 4.

  De belastingplichtige is verplicht alle informatie te verstrekken die de heffingsambtenaar nodig acht voor het beoordelen van de aanvraag.

 • 5.

  Indien een aanvraag niet volledig is ingevuld stelt de heffingsambtenaar de aanvrager in de gelegenheid deze binnen een termijn van tenminste twee weken nadat hem dit is medegedeeld aan te vullen of te verbeteren.

 • 6.

  Indien de aanvrager de in lid 4 bedoelde verplichting tot informatieverstrekking onvoldoende nakomt, verklaart de heffingsambtenaar hem in zijn aanvraag niet ontvankelijk. Van deze beslissing doet de heffingsambtenaar zo spoedig mogelijk mededeling aan de aanvrager.

 • 7.

  De heffingsambtenaar deelt zijn beslissing schriftelijk mee aan de aanvrager.

Artikel 4. Voorwaarden tegemoetkoming afvalstoffenheffing

 • 1.

  Een tegemoetkoming in de afvalstoffenheffing wordt toegekend indien:

  • a)

   de belastingplichtige informatie verstrekt waaruit blijkt dat er medische hulpmiddelen worden gebruikt door de belastingplichtige zelf en/of een belanghebbende die huisvesting heeft op het perceel waarvoor de belastingplichtige is aangeslagen voor de afvalstoffenheffing, of

  • b)

   de belastingplichtige een factuur van de apotheek danwel van de ziektekostenverzekeraar danwel een schriftelijke verklaring van de medisch behandelaar of apotheek overlegt, waaruit blijkt dat hulpmiddelen worden afgenomen die leiden tot extra afval.

 • 2.

  De tegemoetkoming wordt als volgt bepaald: het aantal afvalaanbiedingen wordt verminderd met het gemiddeld aantal aanbiedingen restafval.

 • 3.

  Het gemiddeld aantal aanbiedingen wordt jaarlijks aangeleverd door ROVA.

 • 4.

  Indien de aanvraag betrekking heeft op een gedeelte van het kalenderjaar, wordt de tegemoetkoming als bedoeld in het vorige lid, berekend naar evenredigheid van het aantal volle kalendermaanden waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 5. Verrekening tegemoetkoming

De tegemoetkoming wordt in mindering gebracht op de aanslag afvalstoffenheffing voor de afvalaanbiedingen van het lopende kalenderjaar. Deze aanslag ontvangt belastingplichtige na afloop van het jaar waarin de afvalaanbiedingen zijn gedaan.

Artikel 6. Afwijking

 • 1.

  De heffingsambtenaar kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belastingplichtige afwijken van de bepalingen in deze regeling, indien toepassing van de regeling tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

 • 2.

  In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de heffingsambtenaar.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 8. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tegemoetkoming onvermijdbare kosten medisch afval gemeente Steenwijkerland 2022.

Steenwijk, 13 september 2022

De raad voornoemd,

de griffier,

A. ten Hoff

de voorzitter,

J.H. Bats

Naar boven