Tijdelijke subsidieregeling Sport en beweeginitiatieven 2

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre

 

Gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Oost Gelre

 

Besluit:

 

Vast te stellen de ‘Tijdelijke Subsidieregeling Sport en beweeginitiatieven 2

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • a.

  ASV: Algemene Subsidieverordening gemeente Oost Gelre

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre

 • c.

  project: een op zichzelf staande activiteit op het gebied van sport en beweging met duidelijk begin en eindpunt, die plaatsvindt in de gemeente Oost Gelre

 • d.

  Sportaanbieders: commerciële sportaanbieders en sportverenigingen

 • e.

  Organisaties: iedere andere organisatie naast sportaanbieders

 • f.

  Subsidieplafond: Het bedrag dat tijdens een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor deze subsidieregeling.

Artikel 2 Doel van deze regeling

Het doel van deze regeling is het ondersteunen van sportaanbieders en het stimuleren van de algemene gezondheid door middel van sport- en beweeg activiteiten in onze gemeente.

Artikel 3 Subsidiabele projecten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor projecten op het gebied van sport en beweeginitiatieven, die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De projecten worden uitgevoerd door organisaties die als zodanig zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 • 2.

  De projecten worden aangevraagd en uitgevoerd door organisaties die in Oost Gelre gevestigd zijn, of hebben een actuele subsidierelatie met de gemeente Oost Gelre.

 • 3.

  De projecten vinden plaats in Oost Gelre, uiterlijk voor 1 oktober 2023.

 • 4.

  De projecten hebben een link met de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van sport en het lokaal beweeg- en sportakkoord. Ook is van belang dat het project openbaar toegankelijk is en dat iedereen mee moet kunnen doen. Meer informatie op www.heeloostgelrebeweegt.nl

 • 5.

  De projecten zijn nieuw of vernieuwend.

Artikel 4 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van eventuele bijdragen van derden (bijvoorbeeld inkomsten uit giften of sponsoring) en die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het project.

 • 2.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten die voor het ontwerpen van het projectplan en de subsidieaanvraag zijn gemaakt.

Artikel 5 Hoogte subsidie

De subsidie is gelijk aan 100% van de subsidiabele kosten, doch bedraagt maximaal € 2.000 per aanvrager.

Artikel 6 Weigeringsgronden

Een aanvraag wordt afgewezen:

 • 1.

  Als deze niet voldoet aan deze regeling of aan de ASV;

 • 2.

  Voor zover de aanvrager een aanvraag indient voor een subsidiebijdrage hoger dan € 2.000;

 • 3.

  Als het subsidieplafond bereikt is;

 • 4.

  Als het project valt onder de reguliere activiteiten waar de aanvrager via de Nadere Regels Welzijnssubsidies subsidie ontvangt.

Artikel 7 Subsidieaanvraag

 • 1.

  Aanvragen kunnen van 1 oktober t/m 31 oktober 2022 worden ingediend. Aanvragen ingekomen na deze datum worden niet in behandeling genomen.

 • 2.

  Per rechtspersoon wordt maar één aanvraag in behandeling genomen.

 • 3.

  Een aanvraag wordt gericht aan het college, ondertekend door een door de organisatie bevoegd persoon of orgaan. Bij de aanvraag bevat in ieder geval:

  • a.

   Een projectplan met toelichting (bestaat ten minste uit een beschrijving van het project, de doelen en resultaten die worden nagestreefd en hoe het project daaraan bijdraagt);

  • b.

   Een begroting met toelichting;

  • c.

   Het gevraagde subsidiebedrag.

Artikel 8  

 • 1.

  Wij beoordelen aanvragen op basis van de in lid 3 genoemde criteria. Alle aanvragen die op de sluitingsdatum (31 oktober 2022) volledig zijn, dit is met de gevraagde bijlagen, worden met elkaar vergeleken.

 • 2.

  De beoordelingscommissie lokaal beweeg- en sportakkoord adviseert het college bij de beoordeling van de aanvragen. Deze commissie bestaat uit 5 personen uit de stuurgroep beweeg- en sportakkoord. Deze commissie is onafhankelijk en de leden hebben geen enkele relatie met de subsidieaanvragers.

 • 3.

  De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de hieronder genoemde criteria:

  • a.

   De mate waarin het beweeg- en sportinitiatief waarde heeft voor Oost Gelrenaren en het bijdraagt aan beweging en ontmoeting (sociale cohesie).

  • b.

   De mate waarin het initiatief waarde heeft voor verschillende beleidsterreinen zoals bijvoorbeeld sport, gezondheid, jeugd, participatie en onderwijs.

  • c.

   Het een meerwaarde heeft ten opzichte van bestaand aanbod.

  • d.

   De mate waarin de kosten van het initiatief in verhouding staan tot de verwachte resultaten en impact van de activiteiten

  • e.

   De mate waarin het past binnen de thema’s en doelen van het lokaal beweeg- en sportakkoord.

  • f.

   De mate waarin samenwerking is gezocht met andere partners in de gemeente Oost Gelre

 • 4.

  Per criteria kan nul tot en met drie punten worden gehaald. De toekenning van punten gebeurt met behulp van bijlage 1. Deze bijlage maakt onderdeel uit van de Subsidieregeling. De toegekende scores worden per criteria gemotiveerd. De criteria wegen allen even zwaar. De optelsom van de punten bepaalt de ranglijst. De aanvragen met de hoogste score worden toegekend. Dit totdat het subsidieplafond is bereikt. Als na de beoordeling meerdere aanvragen op dezelfde plaats op de lijst staan, en door honorering van deze aanvragen wordt het subsidieplafond overschreden, wordt er geloot.

 • 5.

  Toekenning vindt plaats binnen 8 weken na de uiterlijke indiendatum van 31 oktober 2022, tenzij in verband met de inhoud van de aanvraag meer tijd nodig is om deze te beoordelen. Indien dat het geval is zal daarover overleg gevoerd worden met de aanvrager.

Artikel 9 Subsidievaststelling

 • 1.

  De subsidie wordt bij een toekenning direct vastgesteld.

 • 2.

  Het subsidiebedrag en score wordt ook bekendgemaakt op de website.

 • 3.

  Binnen 13 weken na afloop van de activiteiten of het project wordt een verantwoording ingediend bij het college. Deze bevat tenminste:

  • a.

   een inhoudelijk verslag van de activiteiten of het project en;

  • b.

   het bereikte resultaat.

Artikel 10 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt € 20.000.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 1.

  De Subsidieregeling gaat in op de eerste dag na de bekenmaking.

 • 2.

  De Subsidieregeling vervalt op 31 december 2023.

 • 3.

  De Tijdelijke subsidieregeling Sport en beweeginitiatieven, vastgesteld op 4 mei 2021, wordt ingetrokken.

Vastgesteld te Lichtenvoorde op 13 september 2022,

Burgemeester en wethouders,

Dhr. J. Heerkens

Secretaris

Mw. A.H. Bronsvoort

Burgemeester

Bijlage 1 – toelichting op criteria subsidieregeling sport- en beweeginitiatieven 2 Oost Gelre

 

Criteria

Toelichting

Scores

a.

De mate waarin het beweeg- en sportinitiatief waarde heeft voor Oost Gelrenaren en het bijdraagt aan beweging en ontmoeting (sociale cohesie).

Brengt het Oost Gelrenaren extra in beweging ten opzicht van het huidige aanbod. Zorgt het initiatief voor ontmoeting (bijvoorbeeld door activiteiten in groepsverband te organiseren) tussen inwoners. De projecten dienen (mede) te zijn gericht op de inactieve inwoners van Oost Gelre.

0 = Er is geen sprake van extra beweging of ontmoeting.

1 = Het is uitbreiding van huidig sportaanbod of doelgroep.

2 = Het initiatief brengt mensen in beweging en zorgt voor ontmoeting.

3 = Het initiatief zorgt voor ontmoeting, beweging en is (mede) gericht op inactieve inwoners uit Oost Gelre.

b.

De mate waarin het initiatief waarde heeft voor verschillende beleidsterreinen zoals bijvoorbeeld sport, gezondheid, jeugd, participatie en onderwijs.

Draagt het initiatief bij aan meerdere beleidsterreinen van de gemeente Oost Gelre. Bijvoorbeeld kan een nieuwe doelgroep d.m.v. het sport- en beweeginitiatief participeren binnen een sportvereniging.

0 = Het initiatief draagt niet bij aan een beleidsterrein.

1 = Het initiatief draagt bij aan één beleidsterrein.

2 = Het initiatief draagt bij aan twee beleidsterreinen.

3 = Het initiatief draagt bij aan drie beleidsterreinen of meer.

c.

Het een meerwaarde heeft ten opzichte van bestaand aanbod.

Er is sprake van vernieuwend aanbod voor de aanvragende partij. Het is niet de bedoeling dat het uitbreiding van bestaand aanbod is.

0 = Het is uitvoering van bestaand aanbod van de aanvrager.

1 = Het is uitbreiding van bestaand aanbod van de aanvrager.

2 = Het is een vernieuwende vorm van bestaand aanbod (bijv. walking sports).

3 = Het is uitbreiding en vernieuwend aanbod t.o.v. het bestaand aanbod van de aanvrager.

d.

De mate waarin de kosten van het initiatief in verhouding staan tot de verwachte resultaten en impact van de activiteiten.

Met zo min mogelijk inspanning maximaal resultaat bereiken.

0 = Hoge kosten t.o.v. het aantal (verwachte) deelnemers.

1 = Hoge kosten t.o.v. het aantal deelnemers met lage impact (mogelijke gedragsverandering).

2 = Een grote groep (inactieve) inwoners wordt bereikt en er is sprake van impact (mogelijke gedragsverandering).

3 = Een grote groep (inactieve) inwoners wordt bereikt en er is sprake van impact (mogelijke gedragsverandering).

e.

De mate waarin het past binnen de ambities en doelstellingen van het lokaal beweeg- en sportakkoord.

De aanvragen worden getoetst op de ambities en doelstellingen binnen het beweeg- en sportakkoord. Klik hier voor de digitale versie van het akkoord.

0 = Het initiatief past niet bij de ambities of doelstellingen van het beweeg- en sportakkoord Oost Gelre.

1 = Het initiatief past binnen ambities of doelstellingen van het beweeg- en sportakkoord Oost Gelre.

2 = Het initiatief past binnen twee ambities of doelstellingen van het beweeg- en sportakkoord Oost Gelre.

3 = Het initiatief past binnen drie ambities of doelstellingen van het beweeg- en sportakkoord Oost Gelre.

f.

De mate waarin samenwerking is gezocht met andere partners in de gemeente Oost Gelre

In hoeverre werken verschillende organisaties met elkaar samen binnen het initiatief. Deze samenwerking kan ook zorgen voor de waarde voor verschillende beleidsterreinen (zie criteria 2).

0 = er is geen samenwerking met andere organisaties

1 = er is sprake van samenwerking met één andere organisatie.

2 = er is sprake van samenwerking met twee andere organisaties.

3 = er is samenwerking met drie of meer organisaties.

Naar boven