VERKEERSBESLUIT Opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Sijbrandsplein te Enkhuizen

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enkhuizen:

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, is het college van Burgemeester en Wethouders bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Vereiste van besluit:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Overwegende,

Wegens privé-omstandigheden, de gehandicaptenparkeerplaats gesitueerd voor de woning aan Sijbrandsplein 17 te Enkhuizen op te heffen.

b e s l u i t :

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om:

* De gehandicaptenparkeerplaats met bord E6 en bijbehorend onderbord gesitueerd voor de woning aan Sijbrandsplein 17 te Enkhuizen, op te heffen.

Enkhuizen, 20 september 2022

Burgemeester en wethouders van E n k h u i z e n namens dezen,

 

R.I.M. Kok, adviseur Verkeer

Bezwaarschrift:

U heeft de mogelijkheid tegen dit besluit binnen 6 weken na de dag van toezending daarvan een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Enkhuizen in te dienen, Postbus 11, 1600 AA ENKHUIZEN. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

 • a.

  de naam en het adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

Ook is het mogelijk om digitaal bezwaar in te dienen met behulp van uw digiD. Ga daarvoor naar onze website, https://www.enkhuizen.nl/bezwaar-en-beroep

Als u bezwaar heeft ingediend is het, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dat vereist, eveneens mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar, sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG ALKMAAR. U bent in dat geval griffierecht verschuldigd. De rechtbank informeert u hierover.

Naar boven